Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 7 od 29.01.2020.)


 • ANEKS 10 UGOVORA O POSLOVNOJ SARADNJI U NAPLATI JEDINSTVENE NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)
 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)
 • IZMENA USKLAĐENIH DINARSKIH IZNOSA AKCIZA IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČKA 1), TAČKA 2) ALINEJA TREĆA, TAČKA 3) ALINEJA ČETVRTA, TAČKA 4), TAČKA 5) ALINEJA ČETVRTA, TAČKA 6) I TAČKA 7) ALINEJA TREĆA, ČLANA 9. STAV 5. TAČKA 1) PODTAČKA (1) ALINEJA TREĆA, PODTAČKA (4) ALINEJA PRVA, PODTAČ. (5) I (6), TAČKA 2), TAČKA 3) PODTAČKA (1) ALINEJA TREĆA, PODTAČKA (2) ALINEJA PRVA, PODTAČKA (3), TAČ. 4), 5) I 6), ČLANA 12A, ČL. 14. I 14A I ČLANA 40G ZAKONA O AKCIZAMA GODIŠNJIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2019. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE A.D. ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE A.D. ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)
 • ODLUKA O CENAMA ZAKUPA REZERVE SNAGE ZA SISTEMSKE USLUGE SEKUNDARNE I TERCIJALNE REGULACIJE I CENE POMOĆNIH USLUGA ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE REGIONALNOG KOLUBARSKOG SISTEMA SNABDEVANJA VODOM NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU BOJE GLASAČKOG LISTIĆA I BOJE KONTROLNOG LISTA ZA PROVERU ISPRAVNOSTI GLASAČKE KUTIJE, ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE KOJI ĆE SE ODRŽATI U 2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2485/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2487/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-12/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)
 • PRAVILNIK O GEODETSKIM METODAMA MERENJA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OSTVARIVANJU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA U GIMNAZIJI PO PROGRAMU INTERNACIONALNE MATURE (INTERNATIONAL BACCALAURATE DIPLOMA PROGRAMME – IBDP) ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)
 • PRAVILNIK O OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O OTPADU SA UPUTSTVOM ZA NJEGOVO POPUNJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)
 • PRAVILNIK O PREMERU I KATASTRU VODOVA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA POD KOJIMA SE VRŠI RASKID KUPOPRODAJNOG UGOVORA, KAO I NAČINU UTVRĐIVANJA I ISPLATE TRŽIŠNE CENE PREOSTALE VREDNOSTI STANA ZA PRIPADNIKE SNAGA BEZBEDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG MESTA U NACIONALNOM SAVETU BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG MESTA U NACIONALNOM SAVETU NEMAČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-686/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-725/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-726/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-727/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-728/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-730/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 49-2/20 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 49-3/20 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 49-4/20 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 49-5/20 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 49-6/20 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 50-10/20 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 50-11/20 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 50-2/20 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 50-3/20 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 50-4/20 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 50-5/20 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 50-6/20 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 50-7/20 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 50-8/20 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 50-9/20 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARILOSE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 49-7/20 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARILOSE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 49-8/20 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARILOSE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 49-9/20 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRERAĐIVAČA DUVANA, 02-33 BROJ 86-1/20 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRERAĐIVAČA DUVANA, 02-33 BROJ 92-1/20 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-690/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-691/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-731/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI NAKNADA IZ JEDINSTVENE TARIFE PO KOJOJ SE NAPLAĆUJU NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UPRAVA ZA TREZOR ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-685/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex