Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 7 od 26.01.2018.)


 • ISPRAVKA IZNOSA NAJVIŠE GODIŠNJE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • ISPRAVKA MALOPRODAJNIH CENA DUVANSKIH PRERAĐEVINA, IMPERIAL TOBACCO SCG D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • IZMENE I DOPUNE STATUTA STOMATOLOŠKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • ODLUKA O IMENOVANJU DIREKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IMENOVANJU RADNE GRUPA ZA PRIPREMU I ORGANIZOVANJE NAGRADNE IGRE U ROBI USLUGAMA POD NAZIVOM "UZMI RAČUN I POBEDI 2018." ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE DRŽAVNOG PUTA IB REDA, DEONICA BORČA–ZRENJANIN SA ELEMENTIMA DETALJNE REGULACIJE NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • ODLUKA O STICANJU STATUSA INSTITUTA OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-1671/2014, SA IZDVOJENIM SAGLASNIM MIŠLJENJEM SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • PODACI O KRETANJU PROSEČNE MESEČNE ZARADE BEZ POREZA I DOPRINOSA I O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U REPUBLICI SRBIJI OD 1. JULA 2017. DO 31. DECEMBRA 2017. GODINE. ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • PODACI O PROSEČNIM GODIŠNJIM ZARADAMA I PROSEČNIM GODIŠNJIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA U REPUBLICI SRBIJI U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U DECEMBRU 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • PODATAK O PROSEČNOJ GODIŠNJOJ ZARADI PO ZAPOSLENOM U REPUBLICI SRBIJI ISPLAĆENOJ U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O POPUNJAVANJU IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA I POLOŽAJA U ADMINISTRATIVNOJ KANCELARIJI VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU REGISTROVANJA FAKTURA, ODNOSNO DRUGIH ZAHTEVA ZA ISPLATU, KAO I NAČINU VOĐENJA I SADRŽAJU CENTRALNOG REGISTRA FAKTURA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • PRAVILNIK O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANJA O PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE U BUDŽETIMA LOKALNE VLASTI U 2018. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • PRAVILNIK O NAČINU I USLOVIMA OVERAVANJA MERILA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA ISPITA NA KOME SE OCENJUJE STRUČNOST I OSPOSOBLJENOST KANDIDATA ZA SUDIJU KOJI SE PRVI PUT BIRA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI ELABORATA O USLOVIMA EKSPLOATACIJE PODZEMNIH VODA ILI HIDROGEOTERMALNIH RESURSA, ODNOSNO PETROGEOTERMALNIH RESURSA I USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA TEHNIČKE KONTROLE ELABORATA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • PRAVILNIK O STRUČNOM SPORTSKOM ISPITU ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA, SADRŽAJU I NAČINU RAZVRSTAVANJA PETROGEOTERMALNIH RESURSA I NAČINU PRIKAZIVANJA U ELABORATU ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 8647/16, HRUSTIĆ I DRUGI PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI DA POSLOVNO IME PRVREDNOG DRUŠTVA SADRŽI SADRŽI NAZIV SRBIJA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DUGOROČNI I SREDNJOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA "STARA PLANINA" KNJAŽEVAC ZA PERIOD OD 2017. DO 2026. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZNOSU SREDSTAVA KOJA SE PRENOSE FILIJALI U TOKU 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU FINANSIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA RADA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA "JAT-TEHNIKA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ODRŽAVANJE I OPRAVKU VAZDUHOPLOVA, BEOGRAD ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU "KORIDORI SRBIJE" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "SRBIJAGAS" NOVI SAD, SA STANJEM NA DAN 31. DECEMBAR 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-580/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-581/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-582/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-583/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-584/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-585/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-586/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-587/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-588/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-589/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-590/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-592/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-593/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-594/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-595/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-596/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-597/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-598/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "STANDARD", JAGODINA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA MEĐURESORSKE RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE ANEKSA A SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA MEĐURESORSKE RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE ANEKSA C SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE STUDENTSKO ODMARALIŠTE BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O IMENUOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "IVANJICA", IVANJICA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA REZERVE ENERGENATA U MINISTARSTVU RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA INSPEKTORATA ZA RAD U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU U MINISTARSTVU SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE STUDENTSKO ODMARALIŠTE BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA MEĐURESORSKE RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE ANEKSA A SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA MEĐURESORSKE RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE ANEKSA C SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 89-1/18 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 94-1/18 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOS IZ ČLANA 13. STAV 3. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE GODIŠNJIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI NAKNADA IZ JEDINSTVENE TARIFE PO KOJOJ SE NAPLAĆUJU NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UPRAVA ZA TREZOR ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • USKLAĐENI DINARSKI NEOPOREZIVI IZNOSI POREZA NA DOHODAK GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA 2018. GODINU ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE RAZVOJA INDUSTRIJE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA ZA PERIOD OD 2017. DO 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)
 • ODLUKA O OSNIVANJU METROLOŠKOG SAVETA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex