Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 7 od 31.01.2017.)


 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PODELI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA VOZILA U SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • IZNOS MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA LICA ZA KOJA SE SREDSTVA ZA UPLATU DOPRINOSA OBEZBEĐUJU U BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • IZNOS NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • IZNOS NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA OSIGURANIKE IZ ČL. 25, 26. I 27. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • IZNOS NAJVIŠE GODIŠNJE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • IZNOS PROCENJENE NAJVIŠE GODIŠNJE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • JEDINSTVENA TARIFA NAKNADA ZA EMITOVANJE FONOGRAMA I NA NJIMA ZABELEŽENIH INTERPRETACIJA PUTEM VEB RADIJA I VEB TELEVIZIJE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • ODLUKA DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA A BROJ 40/17 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • ODLUKA O IZNOSU SREDSTAVA KOJA SE PRENOSE FILIJALI U TOKU 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIMIRCI ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU IZNOSA NADOKNADA ZA UPIS U IMENIK, ZA IZDAVANJE I OBNAVLJANJE LICENCE, ZA IZDAVANJE IZVODA IZ IMENIKA, UVERENJA I POTVRDA IZ EVIDENCIJA FARMACEUTSKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • ODLUKA O VISINI ČLANARINE ZA ČLANOVE FARMACEUTSKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM SAOBRAĆAJNO-TEHNIČKIM I DRUGIM USLOVIMA ZA IZGRADNJU, ODRŽAVANJE I EKSPLOATACIJU AUTOBUSKIH STANICA I AUTOBUSKIH STAJALIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PORESKOJ PRIJAVI ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE SAMOOPOREZIVANJEM NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI DIJETETSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA NAČIN UTVRĐIVANJA POREZA NA DOHODAK GRAĐANA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • PRAVILNIK O OBRASCU PRIJAVE ZA DODELU SREDSTAVA PODSTICAJA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I FORMI PONUDE ZA PREUZIMANJE AKCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA INOVACIONU DELATNOST ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA REGIONALNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE SMEDEREVO ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE KRALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA INOVACIONU DELATNOST ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA REGIONALNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE SMEDEREVO ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE KRALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG EKONOMSKOG KOMITETA SA REPUBLIKOM INDIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG KOMITETA SA ŠVAJCARSKOM KONFEDERACIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU UPRAVNIKA NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU IZNOSA MESEČNE NOVČANE NAKNADE (POSEBAN DODATAK) ZA REHABILITOVANO LICE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OSNOVICE OSIGURANJA NA KOJU SE OBRAČUNAVA I PLAĆA DOPRINOS ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA LICA UKLJUČENA U OBAVEZNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ DIREKTORA KANCELARIJE ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLJANJA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA OMLADINE I SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG EKONOMSKOG KOMITETA SA REPUBLIKOM INDIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG KOMITETA SA ŠVAJCARSKOM KONFEDERACIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA OMLADINE I SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NACIONALNOG VAZDUHOPLOVNOG KOMITETA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA I VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA REGIONALNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE SMEDEREVO ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA INOVACIONU DELATNOST ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE KRALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA INOVACIONU DELATNOST ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA REGIONALNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE SMEDEREVO ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE KRALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLJANJA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • REŠENJE O UKIDANJU PRAVA NA NACIONALNO SPORTSKO PRIZNANJE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2016/1957 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2016/1958 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2016/1962 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2016/2033 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2016/2221 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2016/2223 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2016/2224 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2016/2225 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • UREDBA O DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU RASPOLAGANJA GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM U JAVNOJ SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • UREDBA O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA "T-500" ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • UREDBA O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA PODSTICAJ POVLAŠĆENIH PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČKA 1), TAČKA 2) ALINEJA TREĆA, TAČKA 3) ALINEJA ČETVRTA, TAČKA 4), TAČKA 5) ALINEJA ČETVRTA, TAČKA 6) I TAČKA 7) ALINEJA TREĆA, ČLANA 9. STAV 5. TAČKA 1) PODTAČKA (1) ALINEJA TREĆA, PODTAČKA (4) ALINEJA PRVA, PODTAČ. (5) I (6), TAČKA 2), TAČKA 3) PODTAČKA (1) ALINEJA TREĆA, PODTAČKA (2) ALINEJA PRVA, PODTAČKA (3), TAČ. 4), 5) I 6), ČLANA 12A, ČL. 14. I 14A I ČLANA 40G ZAKONA O AKCIZAMA GODIŠNJIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI IZ ČLANA 13. STAV 3. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE GODIŠNJIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI IZ ČLANA 56B STAV 2. TAČKA 1) I STAV 3. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI NAKNADA IZ JEDINSTVENE TARIFE PO KOJOJ SE NAPLAĆUJU NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UPRAVA ZA TREZOR ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)
 • USKLAĐENI DINARSKI NEOPOREZIVI IZNOS POREZA NA DOHODAK GRAĐANA IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 9), 12) I 13), ČLANA 15A ST. 2, 4. I 5, ČLANA 18. STAV 1. TAČ. 1), 2), 4), 5), 6) I 7), ČLANA 21A STAV 2, ČLANA 83. STAV 4. TAČKA 1) I ČLANA 85. STAV 1. TAČKA 10) ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA GODIŠNJIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex