Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 69/2022 od 24.06.2022.)


 • UREDBA O IZMENI UREDBE O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE KATEGORIJA STRANACA I KATEGORIJAMA STRANACA KOJIMA SE PRIVREMENI BORAVAK U REPUBLICI SRBIJI MOŽE ODOBRITI NEZAVISNO OD OSNOVA ZA ODOBRENJE PRIVREMENOG BORAVKA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE RAZVOJU POSLOVNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA IDENTIFIKACIJU KRITIČNE INFRASTRUKTURE I NAČINU IZVEŠTAVANJA O KRITIČNOJ INFRASTRUKTURI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU KAO PRUŽAOCA USLUGE KVALIFIKOVANE ELEKTRONSKE DOSTAVE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O PRIVREMENOM OGRANIČENJU IZVOZA OSNOVNIH POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENIH PROIZVODA BITNIH ZA STANOVNIŠTVO ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • ODLUKA O VRSTAMA DEVIZA U KOJIMA SE PLAĆAJU REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE KOD DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA REPUBLIKE SRBIJE I O VISINI KURSA DINARA ZA PRERAČUNAVANJE DINARSKIH IZNOSA TAKSI U DEVIZE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA BRZE SAOBRAĆAJNICE IB REDA OSTRUŽNICA–OBRENOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CRKVE SVETE TROJICE U BRDARICI ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CRKVE SVETOG VELIKOMUČENIKA GEORGIJA U MAČVANSKOM PRIČINOVIĆU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CRKVE VAZNESENJA GOSPODNJEG U DRENOVCU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U PANAMA SITIJU, REPUBLIKA PANAMA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU NACIONALNOG SAVETA ZA RAZVOJ E-SPORTA U REPUBLICI SRBIJI OD 2021. DO 2025. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU MEĐURESORNE RADNE GRUPE ZA REFORMU JAVNIH FINANSIJA RADI OSTVARIVANJA CILJEVA "ZELENE AGENDEˮ ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR INFORMACIONIH I KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA, ELEKTROTEHNIKE, AUTOMATIKE I ELEKTRONIKE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA REGULATORNI OKVIR UNAPREĐENJA ZAPOŠLJAVANJA ROMA U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA VETERINU U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U TORONTU, KANADA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U MOSTARU, BOSNA I HERCEGOVINA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U PANAMA SITIJU, REPUBLIKA PANAMA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-4882/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-4883/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-4959/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-4958/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE EVROPSKOG PRVENSTVA ZA MLAĐE JUNIORE, JUNIORE I SENIORE U SAMBOU 2022, U NOVOM SADU 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM PRIZMA FONDA ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RAZVOJ – "ZELENI" PROGRAM SARADNJE NAUKE I PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA PRIVREDNOG DRUŠTVA "ENERGO-ZELENAˮ D.O.O. INĐIJA ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA OPERATORA DISTRIBUTIVNOG SISTEMA "EPS DISTRIBUCIJA" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI DA FONDACIJA U SVOM NAZIVU SADRŽI NAZIV "SRBIJA" ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4992/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4994/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4996/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4801/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4861/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4864/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4878/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4879/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4829/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4862/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ADMINISTRATIVNI PRENOS I NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • ZAKLJUČAK VLADE 05 BROJ 343-4795/2022-2 ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PUTNOM LISTU ZA MEĐUNARODNI VANLINIJSKI PREVOZ PUTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • UPUTSTVO O IZMENAMA I DOPUNI UPUTSTVA O KOORDINACIJI TRAGANJA I SPASAVANJA NA VODNIM PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROGRAMA PRILAGOĐAVANJA NA IZMENJENE KLIMATSKE USLOVE SA AKCIONIM PLANOM NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-24/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-172/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-11420/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • REŠENJE USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-5780/2021 I IZDVOJENA MIŠLJENJA SUDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM, ZA APRIL 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, ADALYA TOBACCO D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, HEDON LIFE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "JEDINSTVO", KLADOVO ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU, PREČIŠĆAVANJE I DISTRIBUCIJU VODE "MLADOST", OPOVO ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU, PREČIŠĆAVANJE I DISTRIBUCIJU VODE "MLADOST", OPOVO ("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)