Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 69/2021 od 09.07.2021.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MERCATA VT" D.O.O. NOVI SAD
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MERCATA VT" D.O.O. NOVI SAD
 • ODLUKA O DODELI MANDATA NARODNOG POSLANIKA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG POSLANIČKOG MESTA U NARODNOJ SKUPŠTINI
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA "PREDEO IZUZETNIH ODLIKA OVČARSKO-KABLARSKA KLISURA"
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU ETIČKOG ODBORA DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REALIZACIJU PROJEKTA "IZGRADNJA BRZE SAOBRAĆAJNICE – DRŽAVNI PUT PRVOG REDA BROJ 21 NOVI SAD – RUMA – ŠABAC, U NASTAVKU DRŽAVNI PUT PRVOG REDA BROJ 19 ŠABAC–LOZNICA, I TO ZA DEONICU: RUMA–ŠABAC–LOZNICA"
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA SUZBIJANJE NASILJA U PORODICI
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU ODBORA ZA ORGANIZACIJU SASTANKA NA VISOKOM NIVOU POSVEĆENOM OBELEŽAVANJU 60. GODIŠNJICE POKRETA NESVRSTANIH ZEMALJA
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE I REALIZACIJU PROJEKTA "IZGRADNJA TERMOELEKTRANE – TOPLANE KRAGUJEVAC"
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA DAVANJE PREDLOGA I MIŠLJENJA U VEZI SA RADOM TERMOELEKTRANA I ZAMENSKIH KAPACITETA IZ SVIH IZVORA ENERGIJE DO 2050. GODINE
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA PREKRŠAJNOG SUDA U ZRENJANINU
 • PRAVILNIK O BELOM PAPIRU I NAKNADNOM BELOM PAPIRU KOJI SE ODNOSE NA DIGITALNE TOKENE
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU DAVANJA I ODUZIMANJA SAGLASNOSTI ZA PRUŽANJE USLUGA POVEZANIH S DIGITALNIM TOKENIMA U STRANOJ DRŽAVI
 • PRAVILNIK O ELEMENTIMA ELEKTRONSKE FAKTURE, FORMI I NAČINU DOSTAVE PRATEĆE I DRUGE DOKUMENTACIJE KROZ SISTEM ELEKTRONSKIH FAKTURA, NAČINU I POSTUPKU ELEKTRONSKOG EVIDENTIRANJA OBRAČUNA POREZA NA DODATU VREDNOST U SISTEMU ELEKTRONSKIH FAKTURA I NAČINU PRIMENE STANDARDA ELEKTRONSKOG FAKTURISANJA
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU REGISTROVANJA ZA PRISTUP SISTEMU ELEKTRONSKIH FAKTURA, NAČINU PRISTUPANJA I KORIŠĆENJA SISTEMA ELEKTRONSKIH FAKTURA I NAČINU KORIŠĆENJA PODATAKA KOJI SU DOSTUPNI U SISTEMU ELEKTRONSKIH FAKTURA
 • PRAVILNIK O NAČINU IZRAČUNAVANJA MINIMALNOG KAPITALA I IZVEŠTAVANJU O MINIMALNOM KAPITALU PRUŽAOCA USLUGA POVEZANIH S DIGITALNIM TOKENIMA
 • PRAVILNIK O NAČINU POSTUPANJA CENTRALNOG INFORMACIONOG POSREDNIKA
 • PRAVILNIK O OGLAŠAVANJU INICIJALNE PONUDE DIGITALNIH TOKENA ZA KOJU NIJE ODOBREN BELI PAPIR I OGLAŠAVANJU U VEZI DIGITALNIH TOKENA ZA KOJE NIJE ODOBREN NAKNADNI BELI PAPIR
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I FORMI EVIDENCIJE KOJU VODI PRUŽALAC USLUGA POVEZANIH S DIGITALNIM TOKENIMA KOJI DRŽI NOVČANA SREDSTVA, ODNOSNO DIGITALNE TOKENE KORISNIKA
 • PRAVILNIK O SPREČAVANJU ZLOUPOTREBA NA TRŽIŠTU DIGITALNIH TOKENA
 • PRAVILNIK O SPROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O DIGITALNOJ IMOVINI KOJE SE ODNOSE NA DAVANJE DOZVOLE ZA PRUŽANJE USLUGA POVEZANIH S DIGITALNIM TOKENIMA I SAGLASNOSTI KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA I PROVERE IDENTITETA FIZIČKOG LICA KORIŠĆENJEM SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE
 • PRAVILNIK O USLOVIMA UPRAVLJANJA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIM SISTEMOM PRUŽAOCA USLUGA POVEZANIH S DIGITALNIM TOKENIMA
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONITORINGA BEZBEDNOSTI HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0171/20-11
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0181/20-11
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA POSLOVNO IME PRIVREDNOG DRUŠTVA SADRŽI REČ "SERBIA"
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN PRIVREDNOG DRUŠTVA "5. EVROPSKE UNIVERZITETSKE IGRE BEOGRAD 2020ˮ D.O.O. BEOGRAD ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA "5. EVROPSKE UNIVERZITETSKE IGRE BEOGRAD 2020ˮ D.O.O. BEOGRAD ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "SAVAˮ DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, SREMSKA MITROVICA ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA "AERODROMI SRBIJE", DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, NIŠ
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA PROGRAMA POSLOVANJA "KORIDORI SRBIJE" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI ZA 2020. GODINU I NERASPOREĐENE DOBITI IZ RANIJIH GODINA NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-6420/2021-1
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-6422/2021
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-6423/2021
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-6424/2021
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-6425/2021
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-6426/2021
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-6427/2021
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-6428/2021
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-6430/2021
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-6431/2021
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-6432/2021
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-6434/2021
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-6435/2021
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-6437/2021
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-6438/2021
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-6440/2021
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA BEOGRADSKE FILHARMONIJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA KRAGUJEVAC
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA FONDA ZA INOVACIONU DELATNOST
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA MUZEJA NAIVNE I MARGINALNE UMETNOSTI
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA PRIMENJENE UMETNOSTI
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AKREDITACIONOG TELA SRBIJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA NAIVNE I MARGINALNE UMETNOSTI
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA NIKOLE TESLE
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA MUZEJA NIKOLE TESLE
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA MUZEJA PRIMENJENE UMETNOSTI
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA PROUČAVANJE KULTURNOG RAZVITKA
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE REPUBLIKE SRBIJE I RUMUNIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "MEDIANA", NIŠ
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA VODOVOD I KANALIZACIJU "NAISSUS", NIŠ
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U LOMEU, REPUBLIKA TOGO
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA BIOMEDICINU U MINISTARSTVU ZDRAVLJA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA KOMESARA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA KRAGUJEVAC
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE REPUBLIKE SRBIJE I RUMUNIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA BEOGRADSKE FILHARMONIJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA FONDA ZA INOVACIONU DELATNOST
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA IZDAVANJE POTVRDE NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE PRAVO NA ISPLATU DOSPELIH OBAVEZA PREMA DEPONENTIMA DAFIMENT BANKE A.D. BEOGRAD, U LIKVIDACIJI I GRAĐANIMA KOJI SU DEVIZNA SREDSTVA POLOŽILI NA OSNOVU UGOVORA O POSLOVNO-TEHNIČKOJ SARADNJI SA JUGOSKANDIKOM D.D. BEOGRAD KOD BANKE PRIVATNE PRIVREDE CRNE GORE D.D. PODGORICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEĐUNARODNU POLITIKU I PRIVREDU U BEOGRADU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME "TORLAK"
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME "TORLAK"
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA MUZEJA NAIVNE I MARGINALNE UMETNOSTI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AKREDITACIONOG TELA SRBIJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA NAIVNE I MARGINALNE UMETNOSTI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA MUZEJA NIKOLE TESLE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA MUZEJA PRIMENJENE UMETNOSTI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA PROUČAVANJE KULTURNOG RAZVITKA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA PRIMENJENE UMETNOSTI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA BIOMEDICINU U MINISTARSTVU ZDRAVLJA
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 417-2/21
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 417-3/21
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 417-4/21
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 417-5/21
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 417-6/21
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 417-7/21
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6509/2021
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6511/2021
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6512/2021
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6528/2021
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6589/2021
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI ARGENTINI
 • UPUTSTVO O NAČINU PRIMENE OGRANIČENJA ULASKA U REPUBLIKU SRBIJU LICIMA KOJA DOLAZE IZ DRŽAVA SA POSEBNIM RIZIKOM OD ZARAZNE BOLESTI COVID-19
 • UPUTSTVO O NAČINU PRIMENE OGRANIČENJA ULASKA U REPUBLIKU SRBIJU LICIMA KOJA DOLAZE IZ DRŽAVA ZAHVAĆENIH EPIDEMIJOM ZARAZNE BOLESTI COVID-19
 • UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19
 • UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O PLANU MREŽE ZDRAVSTVENIH USTANOVA
 • UREDBA O POSTUPKU I USLOVIMA ZA DAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA INFORMACIONOG POSREDNIKA
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE FAKTURAMA
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU ČUVANJA I STAVLJANJA NA UVID ELEKTRONSKIH FAKTURA I NAČINU OBEZBEĐIVANJA VERODOSTOJNOSTI I INTEGRITETA SADRŽINE FAKTURA U PAPIRNOM OBLIKU
 • UREDBA O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA DAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA KORIŠĆENJE U NEPOLJOPRIVREDNE SVRHE
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SUDOVA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex