Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 69 od 27.09.2019.)


 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 69/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OSNIVANJU, POČETKU I PRESTANKU RADA CARINARNICA, CARINSKIH ISPOSTAVA, ODSEKA I CARINSKIH REFERATA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2019)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA VERIFIKACIJU JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2019)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNOG TIMA ZA KOORDINACIJU AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI KOMERCIJALNOG UGOVORA ZA IZRADU PLANA DETALJNE REGULACIJE, PROJEKATA I IZVOĐENJE RADOVA NA AUTOPUTU SREMSKA RAČA – KUZMIN I MOSTA PREKO REKE SAVE I PROJEKAT ZA DEONICU POŽEGA–KOTROMAN ("Sl. glasnik RS", br. 69/2019)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNOG TIMA ZA KOORDINACIJU AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI KOMERCIJALNOG UGOVORA ZA IZRADU PLANA DETALJNE REGULACIJE, PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI DRŽAVNOG PUTA IIA REDA BROJ 203, NOVI PAZAR – TUTIN ("Sl. glasnik RS", br. 69/2019)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU SUBJEKATA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 69/2019)
 • ODLUKA O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA USPOSTAVLJANJE GRANIČNOG PRELAZA MIRATOVAC–LOJANE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2019)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM, ZA JUL 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA "KORIDORI SRBIJE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 69/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ETIČKOG ODBORA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA SAVETA FAKULTETA BEZBEDNOSTI UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 69/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FILOZOFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 69/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U KATMANDUU, SAVEZNA DEMOKRATSKA REPUBLIKA NEPAL ("Sl. glasnik RS", br. 69/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 69/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 69/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 69/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 69/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEĐUNARODNU POLITIKU I PRIVREDU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 69/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" SA P.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 69/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA FAKULTETA BEZBEDNOSTI UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 69/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA FILOZOFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 69/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI USTANOVLJENJEM PRAVA SLUŽBENOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 69/2019)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KARIJERNOM RAZVOJU POLICIJSKIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2019)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O SPECIJALNOJ I POSEBNIM JEDINICAMA POLICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2019)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU USLOVA, KRITERIJUMA I NAČINA AKREDITACIJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA REGIONALNOG RAZVOJA I ODUZIMANJA AKREDITACIJE PRE ISTEKA ROKA NA KOJI JE IZDATA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2019)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O PLATAMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2019)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2019. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 69/2019)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O VREDNOVANJU RADNE USPEŠNOSTI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2019)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA RAZVOJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 69/2019)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 69/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex