Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 68/2022 od 22.06.2022.)


 • GODIŠNJI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI POSLOVA IZVOZA, UVOZA, PRUŽANJA BROKERSKIH USLUGA I TEHNIČKE POMOĆI U OBLASTI NAORUŽANJA I VOJNE OPREME ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2022)
 • GODIŠNJI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI POSLOVA IZVOZA, UVOZA, PRUŽANJA BROKERSKIH USLUGA I TEHNIČKE POMOĆI U OBLASTI ROBE DVOSTRUKE NAMENE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2022)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA SP "RESAVSKA PEĆINA" I SP "LISINE" I CENI USLUGA UPRAVLJAČA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2022)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SA ELEMENTIMA DETALJNE REGULACIJE ZA RAZVODNI GASOVOD RG 08-20 ZLATIBOR–PRIJEPOLJE SA ODVOJCIMA ZA PRIBOJ RG 08-21 I NOVU VAROŠ RG 08-22, I RAZVODNI GASOVOD RG 09-04/3 GRČ GLOGOVIK–SJENICA NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2022)
 • ODLUKA O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE KORIDOR AUTOPUTA BEOGRAD – ZRENJANIN – NOVI SAD NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU TUŽIOCA ZA RATNE ZLOČINE ("Sl. glasnik RS", br. 68/2022)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU BROJA GLASAČKIH LISTIĆA ZA SPROVOĐENJE PONOVNOG GLASANJA NA IZBORIMA ZA NARODNE POSLANIKE 23. JUNA 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 68/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU PRAVNA LICA KOJA VRŠE HIDROGRAFSKI PREMER NA UNUTRAŠNJIM VODNIM PUTEVIMA, KAO I SNIMANJE OBJEKATA U REČNOM KORITU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2022)
 • PRAVILNIK O NAČINU PRORAČUNA GODIŠNJE POTROŠNJE ENERGIJE NA OSNOVU KOJE SE ODREĐUJE KOJA PRIVREDNA DRUŠTVA I JAVNA PREDUZEĆA SU OBVEZNICI SISTEMA ENERGETSKOG MENADŽMENTA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2022)
 • PRAVILNIK O OBLIKU I NAČINU VRŠENJA UNUTRAŠNJE KONTROLE U TURISTIČKOJ INSPEKCIJI ("Sl. glasnik RS", br. 68/2022)
 • PRAVILNIK O RADU ETIČKOG ODBORA VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 337-2/22 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 337-3/22 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 337-4/22 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 324-2/22 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 324-3/22 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 324-4/22 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 354-2/22 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2022)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NACIONALNE KONTROLNE LISTE NAORUŽANJA I VOJNE OPREME ("Sl. glasnik RS", br. 68/2022)