Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 68 od 25.09.2019.)


 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE PREPORUKA IZ "BELE KNJIGE" SAVETA STRANIH INVESTITORA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-5371/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • PRAVILNIK O IZGLEDU I BLIŽOJ SADRŽINI OBRASCA ZAHTEVA ZA ODOBRAVANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA U OKVIRU KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O KATEGORIZACIJI DRŽAVNIH VODNIH PUTEVA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • PRAVILNIK O LISTI AKTIVNOSTI KOJE MOGU DA BUDU UZROK ZAGAĐENJA I DEGRADACIJE ZEMLJIŠTA, POSTUPKU, SADRŽINI PODATAKA, ROKOVIMA I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA MONITORING ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • PRAVILNIK O NAČINU UPISA U REGISTAR PRUŽALACA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI I VOĐENJU REGISTRA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • PRAVILNIK O NAČINU UPRAVLJANJA TUNELOM ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA DEONICA NAJVEĆEG RIZIKA I IDENTIFIKACIJE I RANGIRANJA OPASNIH MESTA, SASTAVU STRUČNOG TIMA ZA MAPIRANJE RIZIKA I USLOVIMA ZA ČLANOVE TOG TIMA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PRUŽENOJ BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI I BESPLATNOJ PRAVNOJ PODRŠCI ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE ORGANA UPRAVE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE O ZAHTEVIMA ZA ODOBRAVANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI I BESPLATNE PRAVNE PODRŠKE ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • PRAVILNIK O OBRASCIMA SERTIFIKATA O BEZBEDNOSTI ZA UPRAVLJANJE ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I NAČINU SPROVOĐENJA OBUKE ZA PRIMENU ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU SPROVOĐENJA OBJEDINJENE PROCEDURE ELEKTRONSKIM PUTEM ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • PRAVILNIK O UPUĆIVANJU PODNOSIOCA ZAHTEVA NA PRUŽAOCA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI ODRŽAVANJA ŽELEZNIČKE TELEKOMUNIKACIONE MREŽE ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-012-00-0457/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0004/19-11 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0423/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AERODROMI SRBIJE" ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA" ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE" ZA PERIOD 1.1–31.12.2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "POSLOVNI CENTAR – RAKOVICA" ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA URBANIZAM I PROJEKTOVANJE KRUŠEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SRPSKOG DELA MEĐUDRŽAVNE KOMISIJE ZA PRAĆENJE SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O ZAPOŠLJAVANJU DRŽAVLJANA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI SLOVENIJI ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KLINIKE ZA NEUROLOGIJU I PSIHIJATRIJU ZA DECU I OMLADINU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA PSIHOAKTIVNE KONTROLISANE SUPSTANCE ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GLAVNOG ISTRAŽITELJA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA DUVAN U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U VALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U CIRIHU, ŠVAJCARSKA KONFEDERACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE REALIZACIJE INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KLINIKE ZA NEUROLOGIJU I PSIHIJATRIJU ZA DECU I OMLADINU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE USTANOVE "AKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJE – AMRES" ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ŠEFA PREGOVARAČKOG TIMA ZA VOĐENJE PREGOVORA O PRISTUPANJU REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-9160/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-9289/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-9253/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-9294/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-9295/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-9291/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-9292/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-9347/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-9358/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-9360/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O PLANU MREŽE ZDRAVSTVENIH USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O KATEGORIZACIJI MEĐUNARODNIH I MEĐUDRŽAVNIH VODNIH PUTEVA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O ODREĐIVANJU MEĐUNARODNIH I MEĐUDRŽAVNIH VODNIH PUTEVA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • UREDBA O NAČINU PREUZIMANJA, RAZMENE PODATAKA, PRISTUPA I ZAŠTITE PODATAKA SADRŽANIH U CENTRALNOM REGISTRU STANOVNIŠTVA, KAO I DRUGIM TEHNIČKIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA VOĐENJE CENTRALNOG REGISTRA STANOVNIŠTVA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • ZAKLJUČAK VLADE 05 BROJ 013-9473/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA STANDARDIZOVANOG SETA USLUGA KOJE SPROVODE AKREDITOVANE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE U 2019. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex