Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 66 od 27.07.2015.)


 • IZNOS NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 66/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 66/2015)
 • ODLUKA O BRISANJU PROSTORNO KULTURNO-ISTORIJSKE CELINE KUĆA TRŠČARA U ULICI KRALJEVIĆA MARKA U NOVOM SADU IZ REGISTRA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA PRIRODNOG GASA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TOPLANA-ŠABAC", ŠABAC ("Sl. glasnik RS", br. 66/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOORDINACIONE KOMISIJE ("Sl. glasnik RS", br. 66/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NACIONALNE KONTROLNE LISTE NAORUŽANJA I VOJNE OPREME ("Sl. glasnik RS", br. 66/2015)
 • PRAVILNIK O MERNIM TRANSFORMATORIMA KOJI SE KORISTE ZA OBRAČUN ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 66/2015)
 • PRAVILNIK O MLEKOMERIMA I LAKTOFRIZIMA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU PRIKUPLJANJA I OBJAVLJIVANJA PODATAKA O VRSTI, RASPOLOŽIVOSTI I GEOGRAFSKOJ LOKACIJI KAPACITETA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE ("Sl. glasnik RS", br. 66/2015)
 • PRAVILNIK O TRETMANU, PROGRAMU POSTUPANJA, RAZVRSTAVANJU I NAKNADNOM RAZVRSTAVANJU OSUĐENIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ REPUBLIČKE AGENCIJE ZA STANOVANJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 66/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU REPUBLIČKE AGENCIJE ZA STANOVANJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 66/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA "JAT-TEHNIKA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ODRŽAVANJE I OPRAVKU VAZDUHOPLOVA, BEOGRAD ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 66/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADOVA ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA OD DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "IZGRADNJA SPOMEN-HRAMA SVETOG SAVE" ("Sl. glasnik RS", br. 66/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD VALJEVO", VALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 66/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "AGRORAZVOJ VALJEVSKE DOLINE", VALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 66/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD VALJEVO", VALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 66/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, RADI IZGRADNJE MERNO-REGULACIONIH STANICA "BREŽANE", "PETKA", "INDUSTRIJSKA ZONA", "ĆIRIKOVAC", "TULBA", "BRATINAC", "MALJUREVAC", "KLIČEVAC" I "LUČICA" NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, RADI IZGRADNJE MERNO-REGULACIONIH STANICA "LJUBIČEVO" I "BUSIJA" NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE JAVNE SAOBRAĆAJNICE – ULICA NOVA 5 U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 66/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU PROŠIRENJA DOMA KULTURE U GORNJEM MILANOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 66/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI - ZEMLJIŠTA I OBJEKATA NA ZEMLJIŠTU KOJI PO ZAKONU MOGU BITI PREDMET EKSPROPRIJACIJE, U CILJU IZGRADNJE ULICE U ZONI I – UŽE GRADSKO JEZGRO U RAŽNJU ("Sl. glasnik RS", br. 66/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, RADI IZGRADNJE MERNO-REGULACIONE STANICE ADRANI 1 U KRALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 66/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI – ZEMLJIŠTA I OBJEKATA NA ZEMLJIŠTU KOJI PO ZAKONU MOGU BITI PREDMET EKSPROPRIJACIJE NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE INFRASTRUKTURE U ULICI BRAĆE TASKOVIĆ U ALEKSINCU ("Sl. glasnik RS", br. 66/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI USTANOVLJENJEM PRAVA SLUŽBENOSTI PROLAZA CEVI, U CILJU IZGRADNJE GLAVNOG KOLEKTORA U KO BEOCI, KO DRAGANIĆI, KO SUPNJE, KO RVATI I KO VAREVO NA TERITORIJI OPŠTINE RAŠKA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI USTANOVLJENJEM PRAVA SLUŽBENOSTI PROLAZA CEVI, U CILJU IZGRADNJE POTISNOG CEVOVODA SIROVE VODE OD PUMPNE STANICE U SELU BRVENICA DO POSTROJENJA ZA PRERADU VODE U SELU BEOCI, U OPŠTINI RAŠKA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI USTANOVLJENJEM PRAVA SLUŽBENOSTI PROLAZA FEKALNOG KOLEKTORA OD MARIČKE ULICE DO POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI USTANOVLJENJEM PRAVA SLUŽBENOSTI PROLAZA VODOVODNE MREŽE NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2015)
 • ZAKON O ISTRAŽIVANJU NESREĆA U VAZDUŠNOM, ŽELEZNIČKOM I VODNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 66/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O OBLIGACIONIM I OSNOVAMA SVOJINSKO-PRAVNIH ODNOSA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 66/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex