Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 65/2023 od 04.08.2023.)

 • AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSTVARIVANJE PRAVA ŽRTAVA I SVEDOKA KRIVIČNIH DELA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2020–2025. GODINE, U PERIODU 2023–2025. GODINE
 • LISTA LEKOVA KOJI SE IZDAJU BEZ LEKARSKOG RECEPTA I KOJI SE MOGU REKLAMIRATI U SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANJA
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "HEDON LIFE" D.O.O. BEOGRAD
 • NAREDBA O IZMENAMA I DOPUNI NAREDBE O PREDUZIMANJU MERA ZA SPREČAVANJE UNOŠENJA, POJAVE, OTKRIVANJA, ŠIRENJA, SUZBIJANJA I ISKORENJIVANJA ZARAZNE BOLESTI AFRIČKE KUGE SVINJA (PESTIS SUUM AFRICANA) U REPUBLIKU SRBIJU
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA MASTER AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2023/2024. GODINI
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH, AKADEMSKIH I INTEGRISANIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2023/2024. GODINI
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO
 • ODLUKA O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SISTEMA HIDROELEKTRANE NA IBRU NA ŽIVOTNU SREDINU
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA RAZMATRANJE PREDLOGA POLAZNIH OSNOVA ZA PRISTUP STUDIRANJU I PRIJEMU U VISOKO OBRAZOVANJE NA ZAPADNOM BALKANU
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU ELEMENTARNE NEPOGODE
 • ODLUKA O RAZREŠENJU FUNKCIJE JAVNOG TUŽIOCA U TREĆEM OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BEOGRADU
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2023. GODINU
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA BALONIMA
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA JEDRILICAMA
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM PRAVILIMA ZA ČAMCE, PLOVEĆA TELA I PLUTAJUĆE OBJEKTE
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KLINIČKOM ISPITIVANJU LEKOVA U HUMANOJ MEDICINI
 • PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU NOVIH MAŠINA I OPREME ZA UNAPREĐENJE PRIMARNE PROIZVODNJE BILJNIH KULTURA
 • PRAVILNIK O ZAHTEVIMA EKO-DIZAJNA U POGLEDU POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE U STANJU PRIPRAVNOSTI, ISKLJUČENOM STANJU I UMREŽENOM STANJU PRIPRAVNOSTI ZA ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKE UREĐAJE U DOMAĆINSTVU I KANCELARIJSKU OPREMU
 • PRAVILNIK O ZAHTEVIMA EKO-DIZAJNA ZA JEDNOSTAVNE SET TOP BOKS UREĐAJE
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-46-00-0111/22-08
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-46-00-0296/22-08
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA OSTVARENOG U AGENCIJI ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE U 2022. GODINI I NA NERASPOREĐENI DOBITAK IZ RANIJIH GODINA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU NERASPOREĐENE DOBITI "SRBIJA VOZ" A.D. BEOGRAD ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU NERASPOREĐENE DOBITI AKCIONARSKOG DRUŠTVA "ŽELEZNICE SRBIJE", BEOGRAD
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU VIŠKA PRIHODA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE PO FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKP "KOMUNALAC", LJIG
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA ČUKARICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA GRADSKE BIBLIOTEKE "VUK KARADŽIĆ" U KOSOVSKOJ MITROVICI
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA NARODNE UNIVERZITETSKE BIBLIOTEKE "IVO ANDRIĆ" PRIŠTINA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NIŠU
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZDRAVLJA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSPEKTORATA ZA RAD U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG SEKRETARA MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TURIZMA I OMLADINE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TURIZMA I OMLADINE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZA BRIGU O SELU
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZDRAVLJA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA ČUKARICA
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-6935/2023
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-6936/2023
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA PROUČAVANJE LEKOVITOG BILJA "DR JOSIF PANČIĆ" U BEOGRADU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA GRADSKE BIBLIOTEKE "VUK KARADŽIĆ" U KOSOVSKOJ MITROVICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NIŠU
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 447-1/23
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 447-2/23
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 447-3/23
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 447-4/23
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 447-5/23
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 447-6/23
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 447-7/23
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7088/2023
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7089/2023
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-00311/2023-09
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-00312/2023-09
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7044/2023
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7045/2023
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7055/2023
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7058/2023
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ADMINISTRATIVNI PRENOS I NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7023/2023
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ADMINISTRATIVNI PRENOS I NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7026/2023
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ADMINISTRATIVNI PRENOS I NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7027/2023
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6952/2023
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6953/2023
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7042/2023
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7047/2023
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7048/2023
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7049/2023
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7051/2023
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7053/2023
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU OBRAČUNSKOG IZNOSA PROSEČNE GODIŠNJE ZARADE ZA OSIGURANIKE KOJI OSTVARUJU PRAVO U JULU 2023. GODINE
 • STATUT REGULATORNOG TELA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICANJA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO U 2023. GODINI