Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 64/2021 od 25.06.2021.)


 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O VRSTI, VISINI I USLOVIMA GARANCIJE PUTOVANJA, VISINI DEPOZITA U ZAVISNOSTI OD KATEGORIJE LICENCE, NAČINU AKTIVIRANJA, NAMENI SREDSTAVA, KAO I O DRUGIM USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNI ORGANIZATOR PUTOVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE A.D. ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REALIZACIJU PROJEKTA "IZGRADNJA BEOGRADSKOG METROA" ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA SARADNJU SA MEĐUNARODNOM ORGANIZACIJOM FRANKOFONIJE ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU, POČETKU I PRESTANKU RADA CARINARNICA, CARINSKIH ISPOSTAVA, ODSEKA I CARINSKIH REFERATA ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE EKSPLOATACIJE ZLATA NA ISTRAŽNOM PROSTORU "POTAJ ČUKA – TISNICA" ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA OBNOVU I UNAPREĐENJE OBJEKATA JAVNE NAMENE U JAVNOJ SVOJINI U OBLASTI OBRAZOVANJA, ZDRAVSTVA, SOCIJALNE ZAŠTITE I SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U LOMEU, REPUBLIKA TOGO ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • ODLUKA O SPREČAVANJU ZLOUPOTREBA NA TRŽIŠTU VIRTUELNIH VALUTA ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O DIGITALNOJ IMOVINI KOJE SE ODNOSE NA ODOBRENJE BELOG PAPIRA PRI IZDAVANJU VIRTUELNIH VALUTA ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRIVREMENE NADLEŽNOSTI SLUŽBE DIREKCIJE FONDA SA SEDIŠTEM U PRIŠTINI I FILIJALE KOSOVSKA MITROVICA ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA I FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENO POSLOVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM, ZA APRIL 2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PODELI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA VOZILA U SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O REGISTRU KVALIFIKOVANIH SREDSTAVA ZA KREIRANJE ELEKTRONSKIH POTPISA I ELEKTRONSKIH PEČATA ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA KVALIFIKOVANO SREDSTVO ZA KREIRANJE ELEKTRONSKOG POTPISA ODNOSNO PEČATA I USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA IMENOVANO TELO ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROSTORNIM I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA RAD AGENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE, USLOVIMA STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI ZAPOSLENIH, PROGRAMU, SADRŽINI I NAČINU POLAGANJA ISPITA ZA RAD U ZAPOŠLJAVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0219/20-11 ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0229/19-11 ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0496/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0947/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADAMA ZA POSLOVE REGISTRACIJE I DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI PROGRAMA POSLOVANJA SA FINANSIJSKIM PLANOM INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE USTANOVE "AKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJE – AMRES" ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM CRVENOG KRSTA SRBIJE "PRIPREMA ZA DELOVANJE U NESREĆAMA – OBEZBEĐIVANJE MINIMALNIH HUMANITARNIH POTREBA I PRIMENA UTVRĐENIH STANDARDA U OPREMANJU I OBUCI TIMOVA CRVENOG KRSTA ZA DELOVANJE U NESREĆAMA – 2021. GODINA" ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ŽELEZNIČKI PREVOZ PUTNIKA "SRBIJA VOZ", BEOGRAD ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE" ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA "ENERGO-ZELENAˮ D.O.O. INĐIJA ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PUT", NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOORDINATORA PREGOVARAČKOG KLASTERA 2 UNUTRAŠNJE TRŽIŠTE KOORDINACIJE ZA VOĐENJE PREGOVORA O PRISTUPANJU REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA VETERINARSKE USTANOVE ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE LEŠEVA ŽIVOTINJA I DRUGIH OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG POREKLA "NAPREDAK", ĆUPRIJA ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKE USTANOVE ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE LEŠEVA ŽIVOTINJA I DRUGIH OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG POREKLA "NAPREDAK", ĆUPRIJA ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKE USTANOVE FILMSKE NOVOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ČLANOVA SRPSKOG DELA SRPSKO-RUMUNSKE KOMISIJE ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE PREKOGRANIČNIM VODAMA ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA RESAVICA ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA TIMA ZA PODRŠKU PREGOVORIMA ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA DRAMSKIH UMETNOSTI UNIVERZITETA UMETNOSTI U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O ODOBRAVANJU OTVARANJA PUTNOG PRELAZA SA OGRANIČENIM ROKOM FUNKCIONISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA U MINISTARSTVU ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠITELJKE DUŽNOSTI POMOĆNICE POVERENICE ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00187/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00783/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01507/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-04987/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NACIONALNOG PROSVETNOG SAVETA ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I SEKRETARA SRPSKOG DELA JUGOSLOVENSKO-RUMUNSKE HIDROTEHNIČKE KOMISIJE ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA VETERINARSKE USTANOVE ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE LEŠEVA ŽIVOTINJA I DRUGIH OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG POREKLA "NAPREDAK", ĆUPRIJA ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKE USTANOVE ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE LEŠEVA ŽIVOTINJA I DRUGIH OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG POREKLA "NAPREDAK", ĆUPRIJA ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKE USTANOVE FILMSKE NOVOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA RESAVICA ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 369-1/21 ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 369-2/21 ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 369-3/21 ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6019/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6025/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6031/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6090/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O USTANOVLJENJU REGIONA PROVENIJENCIJE BUKVE ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-00436/2021-09 ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-472/2021-09 ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • UPUTSTVO O NAČINU PRIMENE OGRANIČENJA ULASKA U REPUBLIKU SRBIJU LICIMA KOJA DOLAZE IZ DRŽAVA ZAHVAĆENIH EPIDEMIJOM ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "BORBA PROTIV RAKA" ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2021. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA DODELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIRANJA PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA SA TERITORIJA IZRAZITO NEDOVOLJNO RAZVIJENIH OPŠTINA (JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE IZ ČETVRTE GRUPE) U 2021. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U BARBADOSU, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI SA SEDIŠTEM U VAŠINGTONU ("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex