Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 63/2023 od 28.07.2023.)

 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BOROLINI EXCLUSIVE D.O.O. BEOGRAD
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BOROLINI EXCLUSIVE D.O.O. BEOGRAD
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REALIZACIJU PROJEKTA "IZGRADNJA AUTO-PUTA BEOGRAD (BORČA) – ZRENJANIN I ZRENJANIN – NOVI SADˮ
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA VERSKU NASTAVU U ŠKOLI
 • ODLUKA O PRESTANKI FUNKCIJE JAVNOM TUŽIOCU U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U ŠAPCU
 • POSLOVNIK O RADU VISOKOG SAVETA TUŽILAŠTVA
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O LISTI STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU TELESNIH OŠTEĆENJA
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PREGLEDIMA OPREME POD PRITISKOM TOKOM VEKA UPOTREBE
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I POSTUPKU DAVANJA U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA, NAČINU I USLOVIMA ZA STAVLJANJE LEKOVA NA LISTU LEKOVA, ODNOSNO ZA SKIDANJE LEKOVA SA LISTE LEKOVA
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O OZNAČAVANJU OBUĆE
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2023. GODINU
 • PRAVILNIK O OVERAVANJU MERILA DUŽINE – MAŠINE ZA MERENJE DUŽINE ŽICE I KABLA I MAŠINE ZA NEPREKIDNO ODMERAVANJE JEDNAKIH DUŽINA ŽICE I KABLA
 • PRAVILNIK O SADRŽINI IZVEŠTAJA O SPROVEDENOM ENERGETSKOM PREGLEDU
 • PRAVILNIK O SADRŽINI REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA I DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA REGISTRACIJU
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE ZA ORGANSKU STOČARSKU PROIZVODNJU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NUKLEARNI OBJEKTI SRBIJE" ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE 2024 IIHF SVETSKOG JUNIORSKOG PRVENSTVA ZA IGRAČE DO 18 GODINA, U BEOGRADU 2024. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE 2024 IIHF SVETSKOG JUNIORSKOG PRVENSTVA ZA IGRAČE DO 20 GODINA, U BEOGRADU 2024. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE 2024 IIHF SVETSKOG SENIORSKOG PRVENSTVA, U BEOGRADU 2024. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE 2024 IIHF SVETSKOG ŽENSKOG SENIORSKOG PRVENSTVA, U BEOGRADU 2024. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IMENOVANJU DIREKTORA PRIVREDNOG DRUŠTVA "PROSVETNI PREGLED" D.O.O. BEOGRAD
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RAZREŠENJU DIREKTORA PRIVREDNOG DRUŠTVA "PROSVETNI PREGLED" D.O.O. BEOGRAD
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA KRALJEVA, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE KARATAJ, REPUBLIKA TURSKA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I USLOVIMA KORIŠĆENJA JAVNIH I BLOKOVSKIH SKLONIŠTA, GARAŽNIH MESTA U SKLONIŠTIMA U MIRNODOPSKIM USLOVIMA, LAGUMA, POSLOVNOG PROSTORA I LOKALA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK TARA" ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SRBIJAVODE" ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA "PROSVETNI PREGLED" D.O.O. BEOGRAD ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "REZERVAT UVAC" ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI DOO "GASˮ BEČEJ ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AERODROMI SRBIJE" NIŠ ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-6575/2023
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-6650/2023
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE I PIJACA "KOMUNALAC", ČAČAK
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME", PETROVARADIN
 • REŠENJE O IMENOVANJU NA POLOŽAJ GLAVNOG EKONOMISTE FISKALNOG SAVETA
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE"
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA AKADEMIJE STRUKOVNIH STUDIJA JUŽNA SRBIJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA AKADEMIJE TEHNIČKO-VASPITAČKIH STRUKOVNIH STUDIJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NIŠU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA ELEKTRONSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NIŠU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA MEDICINSKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA UNIVERZITETA U NIŠU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA UMETNOSTI UNIVERZITETA U NIŠU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA ZAŠTITE NA RADU U NIŠU UNIVERZITETA U NIŠU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FILOZOFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NIŠU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NIŠU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA MAŠINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NIŠU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NIŠU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA PEDAGOŠKOG FAKULTETA U VRANJU UNIVERZITETA U NIŠU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NIŠU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U LESKOVCU UNIVERZITETA U NIŠU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA U NIŠU
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PRIVREDE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PRIVREDE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PRIVREDE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PROSVETE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PROSVETE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PROSVETE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PROSVETE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PROSVETE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AVIO-SLUŽBE VLADE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLJANJA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA INFORMISANJA I TELEKOMUNIKACIJA
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU GLAVNOG EKONOMISTE FISKALNOG SAVETA
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-6526/2023
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-6819/2023
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-6824/2023
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE KOSOVO POLJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE LEPOSAVIĆ
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE PODUJEVO
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE KLINA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLJANJA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE"
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA AKADEMIJE STRUKOVNIH STUDIJA JUŽNA SRBIJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA AKADEMIJE TEHNIČKO-VASPITAČKIH STRUKOVNIH STUDIJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NIŠU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA ELEKTRONSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NIŠU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA MEDICINSKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA UNIVERZITETA U NIŠU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA UMETNOSTI UNIVERZITETA U NIŠU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA ZAŠTITE NA RADU U NIŠU UNIVERZITETA U NIŠU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA FILOZOFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NIŠU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NIŠU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA MAŠINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NIŠU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NIŠU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA PEDAGOŠKOG FAKULTETA U VRANJU UNIVERZITETA U NIŠU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NIŠU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U LESKOVCU UNIVERZITETA U NIŠU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA U NIŠU
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6899/2023
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6908/2023
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6909/2023
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6914/2023
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6653/2023
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6662/2023
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6577/2023
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6649/2023
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6651/2023
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6655/2023
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6658/2023
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6661/2023
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6663/2023
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O VANREDNOJ INTERVENTNOJ MERI PODRŠKE PRAVNIM LICIMA I PREDUZETNICIMA KOJI SKLADIŠTE MALINU I VIŠNJU RODA 2022. GODINE RADI IZMIRENJA OBAVEZA PREMA PROIZVOĐAČIMA
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IZVOĐENJA RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2023. GODINU
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O METODOLOGIJI ZA ODREĐIVANJE TROŠKOVA OBRADE KRVI I KOMPONENATA KRVI
 • UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O KATEGORIZACIJI ŽELEZNIČKIH PRUGA KOJE PRIPADAJU JAVNOJ ŽELEZNIČKOJ INFRASTRUKTURI
 • UREDBA O OGRANIČENJU VISINE CENA DERIVATA NAFTE
 • UREDBA O UNIFORMI I OZNAKAMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA
 • UREDBA O VRSTAMA NAORUŽANJA, MUNICIJE, SREDSTAVA PRINUDE I OPREMI POLICIJSKIH SLUŽBENIKA