Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 62/2021 od 17.06.2021.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BOROLINI EXCLUSIVE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU PARNOG KUPATILA BRAĆE KRSMANOVIĆ U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA ŽELEZNIČKE PRUGE BEOGRAD - ŠID - GRANICA HRVATSKE, DEONICA STARA PAZOVA – GOLUBINCI – ŠID I ŽELEZNIČKE PRUGE INĐIJA–GOLUBINCI NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA BORBU PROTIV HIV/AIDS-A I TUBERKULOZE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA DAVANJE PREDLOGA VLADI ZA PRETHODNU SAGLASNOST ZA OTUĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI PO CENI MANJOJ OD TRŽIŠNE CENE, ILI BEZ NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA I SOCIJALNO UKLJUČIVANJE ROMA I ROMKINJA I PRAĆENJE REALIZACIJE STRATEGIJE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE ROMA I ROMKINJA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2016. DO 2025. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • ODLUKA O OSNIVANJU CENTARA ZA AZIL ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • ODLUKA O USTANOVLJAVANJU PORTALA "EKONSULTACIJEˮ ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • ODLUKA O VRSTAMA DEVIZA U KOJIMA SE PLAĆAJU REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE KOD DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA REPUBLIKE SRBIJE I O VISINI KURSA DINARA ZA PRERAČUNAVANJE DINARSKIH IZNOSA TAKSI U DEVIZE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA IUZ-96/2015 I SAGLASNO IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O SADRŽINI REGISTRA TURIZMA I DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA REGISTRACIJU I EVIDENCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O VRSTI, VISINI I USLOVIMA GARANCIJE PUTOVANJA, VISINI DEPOZITA U ZAVISNOSTI OD KATEGORIJE LICENCE, NAČINU AKTIVIRANJA, NAMENI SREDSTAVA, KAO I O DRUGIM USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNI ORGANIZATOR PUTOVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU RANGIRANJA LICENCE ORGANIZATORA PUTOVANJA U RAZLIČITE KATEGORIJE, NAČINU PROMENE KATEGORIJE LICENCE, SADRŽINI ZAHTEVA ZA IZDAVANJE I OBNAVLJANJE LICENCE, KAO I O USLOVIMA I NAČINU IZDAVANJA SVEČANE FORME LICENCE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-5755/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-5757/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-5735/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-5736/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-5738/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-5742/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "KOMUNALAC", DIMITROVGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NARODNOG POZORIŠTA U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA PRIVREMENOG UPRAVNOG ODBORA APOTEKARSKE USTANOVE KOSOVSKA MITROVICA, U OSNIVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ARHIVA KOSOVA I METOHIJE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE O ODOBRAVANJU UKIDANJA PUTNOG PRELAZA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSPEKTORATA ZA RAD U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA VETERINU U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA INSPEKTORATA ZA RAD U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNI DUG U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA OMLADINE I SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-5476/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-5478/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-5656/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA ARHIVA KOSOVA I METOHIJE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MULTIDISCIPLINARNA ISTRAŽIVANJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NARODNOG POZORIŠTA U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA PRIVREMENOG UPRAVNOG ODBORA APOTEKARSKE USTANOVE KOSOVSKA MITROVICA, U OSNIVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 371-1/21 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 371-2/21 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 371-3/21 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5749/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5751/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5753/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5754/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5756/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5758/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5630/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5632/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5633/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5628/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5629/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5634/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5635/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5636/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5638/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5639/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5640/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • REŠENJE VLADE 05 BROJ 023-5631/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI KOLUMBIJI, SA SEDIŠTEM U VAŠINGTONU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • UREDBA O DOPUNAMA UREDBE O OBAVLJANJU POSLOVA SA FINANSIJSKIM DERIVATIMA U CILJU UPRAVLJANJA JAVNIM DUGOM REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O OSNOVNOM KOEFICIJENTU PLATE PREMA ČINU I DUŽNOSTI, ODNOSNO ZADACIMA I POSLOVIMA KOJE PROFESIONALNI PRIPADNIK VOJSKE SRBIJE OBAVLJA ZA VREME SLUŽBE U INOSTRANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O NAČINU OBUČAVANJA I KATEGORIJAMA GRAĐANA KOJE ZA POTREBE ODBRANE ZEMLJE OBUČAVA MINISTARSTVO ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O PLANU MREŽE ZDRAVSTVENIH USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • UREDBA O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA USKLAĐENOSTI DRŽAVNE POMOĆI ZA ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I UNAPREĐENJE PROIZVODA I INFRASTRUKTURE NEOPHODNE ZA BORBU PROTIV ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • UREDBA O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA USKLAĐENOSTI DRŽAVNE POMOĆI ZA KULTURU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • UREDBA O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA USKLAĐENOSTI DRŽAVNE POMOĆI ZA SANACIJU I RESTRUKTURIRANJE UČESNIKA NA TRŽIŠTU U TEŠKOĆAMA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • UREDBA O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA USKLAĐENOSTI HORIZONTALNE DRŽAVNE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE RADU REGIONALNIH INOVACIONIH STARTAP I SMART SITI CENTARA ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI IZ TARIFE REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex