Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 62 od 10.08.2018.)


 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU OBRAČUNA EFEKTIVNE KAMATNE STOPE I IZGLEDU I SADRŽINI OBRAZACA KOJI SE URUČUJU KORISNIKU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O MREŽI JAVNIH SREDNJIH ŠKOLA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU CENA REZERVISANIH POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM POŠTANSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU STRATEGIJE NISKOUGLJENIČNOG RAZVOJA SA AKCIONIM PLANOM ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REALIZACIJU PROJEKTA "IZGRADNJA BRZE SAOBRAĆAJNICE – DRŽAVNI PUT PRVOG REDA BROJ 21 NOVI SAD – RUMA – ŠABAC, U NASTAVKU DRŽAVNI PUT PRVOG REDA BROJ 19 ŠABAC–LOZNICA, I TO ZA DEONICU: RUMA–ŠABAC–LOZNICA" ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REŠAVANJE IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA NA NEPOKRETNOSTIMA IZMEĐU PRAVNIH SUBJEKATA KOJI OBAVLJAJU POSLOVNE AKTIVNOSTI NA KOMPLEKSU AERODROMA "NIKOLA TESLA" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU SPECIJALNOG IZASLANIKA PREDSEDNIKA REPUBLIKE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • ODLUKA O OSNIVANJU KURŠUMLIJSKO-PODUJEVSKE EKONOMSKO-TEHNIČKE ŠKOLE U KURŠUMLIJI I UKIDANJU EKONOMSKE ŠKOLE U KURŠUMLIJI I TEHNIČKE ŠKOLE "ĐURA ĐAKOVIĆ" U PODUJEVU KOJA OBAVLJA DELATNOST VAN SEDIŠTA U KURŠUMLIJI ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • ODLUKA O OSNIVANJU KURŠUMLIJSKO-PODUJEVSKE GIMNAZIJE U KURŠUMLIJI I UKIDANJU GIMNAZIJE U KURŠUMLIJI I GIMNAZIJE U PODUJEVU KOJA OBAVLJA DELATNOST VAN SEDIŠTA U KURŠUMLIJI ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • ODLUKA O OSNIVANJU SREDNJE STRUČNE ŠKOLE U KRAGUJEVCU I UKIDANJU POLITEHNIČKE ŠKOLE I DRUGE TEHNIČKE ŠKOLE U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • ODLUKA O OSNIVANJU SREDNJE STRUČNE ŠKOLE U NIŠU I UKIDANJU PRVE TEHNIČKE ŠKOLE "MILUTIN MILANKOVIĆ" I TEHNIČKE ŠKOLE "12. FEBRUAR" U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • ODLUKA O OSNIVANJU SREDNJE ŠKOLE U BABUŠNICI I UKIDANJU GIMNAZIJE "VUK KARADŽIĆ" I TEHNIČKE ŠKOLE U BABUŠNICI ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • ODLUKA O OSNIVANJU SREDNJE ŠKOLE U KLADOVU I UKIDANJU SREDNJE ŠKOLE "SVETI SAVA" I TEHNIČKE ŠKOLE U KLADOVU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • ODLUKA O OSNIVANJU SREDNJE ŠKOLE U NOVOJ VAROŠI I UKIDANJU GIMNAZIJE "PIVO KARAMATIJEVIĆ" I TEHNIČKE ŠKOLE U NOVOJ VAROŠI ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O OPŠTIM I POSEBNIM USLOVIMA HIGIJENE HRANE U BILO KOJOJ FAZI PROIZVODNJE, PRERADE I PROMETA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU NACIONALNIH STANDARDA ZA UPRAVLJANJE STEČAJNOM MASOM ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0051/17-11 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0080/17-11 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0632/17-11 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA I FINANSIJSKOG POSLOVANJA RP "FELDSPAT" D.O.O. BUJANOVAC ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNO STAMBENOG PREDUZEĆA "ALEKSANDROVAC", ALEKSANDROVAC ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VARVARIN", VARVARIN ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-2053/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-7564/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-7566/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-7647/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-7648/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-7649/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-7650/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-7651/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U DUVAN ZA ŽVAKANJE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 456-1/18 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U DUVAN ZA ŽVAKANJE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 456-2/18 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U DUVAN ZA ŽVAKANJE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 456-3/18 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U DUVAN ZA ŽVAKANJE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 456-4/18 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U DUVAN ZA ŽVAKANJE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 456-5/18 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U DUVAN ZA ŽVAKANJE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 456-6/18 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U DUVAN ZA ŽVAKANJE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 456-7/18 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U DUVAN ZA ŽVAKANJE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 456-8/18 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 464-1/18 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7505/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7508/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7510/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7513/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7515/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7517/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7518/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7520/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U MAĐARSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI UGANDI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U NAJROBIJU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O CARINSKI DOZVOLJENOM POSTUPANJU S ROBOM ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • USKLAĐENI IZNOSI NAKNADA IZ ČLANA 32. STAV 3, ČLANA 40. STAV 3, ČLANA 45. STAV 1. TAČKA 4) I ČLANA 54. STAV 3. ZAKONA O DUVANU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI UGANDI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U NAJROBIJU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex