Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 62 od 13.07.2016.)


 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA JUN 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • JAVNOBELEŽNIČKI POSLOVNIK ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • LISTA O DOPUNI LISTE LEKOVA KOJI SE IZDAJU BEZ RECEPTA I KOJI SE MOGU REKLAMIRATI U SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MONUS" D.O.O. BEOGRAD - ZEMUN ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MONUS" D.O.O. BEOGRAD - ZEMUN ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, VALLAX TOBACCO D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE PRISTUPA SISTEMU ZA TRANSPORT PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE SPOMENIKA PRIRODE "PARK BUKOVIČKE BANJE" ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU REPUBLIČKE AGENCIJE ZA STANOVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REALIZACIJU PROJEKTA "OBILAZNICE OKO BEOGRADA" I DRUGIH KAPITALNIH PROJEKATA IZ OBLASTI PUTNE PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE TAKSI U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-234/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-331/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-546/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-598/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-166/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • POSLOVNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O UREĐENJU I RADU VRHOVNOG KASACIONOG SUDA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NAČINU PAKOVANJA, DEKLARISANJA I OBELEŽAVANJA MIRNOG VINA, NEKIH SPECIJALNIH VINA I DRUGIH PROIZVODA U PROIZVODNJI I PROMETU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NAKNADI TROŠKOVA U SUDSKIM POSTUPCIMA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI SPOMENIKA PRIRODE "PARK BUKOVIČKE BANJE" ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA IMENIKA JAVNIH IZVRŠITELJA I ZAMENIKA JAVNIH IZVRŠITELJA I IMENIKA ORTAČKIH DRUŠTAVA JAVNIH IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • PRAVILNIK O OPŠTIM USLOVIMA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O OSIGURANJU JAVNIH IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA U IME I ZA RAČUN AKCIONARSKOG FONDA I NAČINU IZJAŠNJENJA PO OSNOVU PRENETIH AKCIJA ČIJI JE ZAKONITI IMALAC AKCIONARSKI FOND ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0008/2015-11 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0365/15-11 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASHODOVANJU I PRODAJI VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "ZAVOD ZA UDŽBENIKE", BEOGRAD ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA STRATEŠKI OTKUP I DISTRIBUCIJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA "METOHIJA" D.O.O. BEOGRAD ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA AZIL ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SRPSKOG DELA SRPSKO-MAĐARSKE MEŠOVITE KOMISIJE ZA GRANIČNU KONTROLU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRA ZA RAZMINIRANJE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA BIOMEDICINU U MINISTARSTVU ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNI DUG U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU PRAVA NA NACIONALNO SPORTSKO PRIZNANJE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA KOMISIJE ZA AZIL ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6292/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6293/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6294/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6295/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE USTAVNOG SUDA SU BROJ 429/1 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI PERU, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U BUENOS AIRESU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI PERU, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U BUENOS AIRESU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex