Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 61 od 23.06.2017.)


 • ISPRAVKA ODLUKE O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 61/2017)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA RAZVOJ ODBRAMBENE INDUSTRIJE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2017)
 • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU DRŽAVNIH ORGANA, SISTEMU JAVNIH SLUŽBI, SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 61/2017)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NACIONALNE KONTROLNE LISTE NAORUŽANJA I VOJNE OPREME ("Sl. glasnik RS", br. 61/2017)
 • ODLUKA O VRSTAMA DEVIZA U KOJIMA SE PLAĆAJU REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE KOD DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA REPUBLIKE SRBIJE I O VISINI KURSA DINARA ZA PRERAČUNAVANJE DINARSKIH IZNOSA TAKSI U DEVIZE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU RAZVRSTAVANJA I POSTUPANJA SA SPOREDNIM PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG POREKLA, VETERINARSKO-SANITARNIM USLOVIMA ZA IZGRADNJU OBJEKATA ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLA, NAČINU SPROVOĐENJA SLUŽBENE KONTROLE I SAMOKONTROLE, KAO I USLOVIMA ZA STOČNA GROBLJA I JAME GROBNICE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA VINARSKOG REGISTRA, KAO I O OBRASCU ZAHTEVA ZA UPIS U VINARSKI REGISTAR ("Sl. glasnik RS", br. 61/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 61/2017)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE ZA PREMIJU OSIGURANJA USEVA, PLODOVA, VIŠEGODIŠNJIH ZASADA, RASADNIKA I ŽIVOTINJA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2017)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONITORINGA BEZBEDNOSTI HRANE ZA ŽIVOTINJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 61/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 61/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-5473/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-5475/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-5476/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA IZGRADNJU ŽITORAĐA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2017)
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O UTVRĐIVANJU LISTE OZNAČENIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2017)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ I-1-4657/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2017)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ I-1-4658/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2017)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ I-1-4659/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2017)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ I-1-4660/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2017)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ I-1-4663/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-5482/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-5483/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-5527/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2017)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O UGOVORU O OTKUPU ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2017)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI IZ TARIFE REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI ("Sl. glasnik RS", br. 61/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex