Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 61 od 10.07.2015.)


 • FINANSIJSKI IZVEŠTAJI SA STANJEM NA DAN 31. DECEMBRA 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JAVNO PREDUZEĆE "GAS", TEMERIN ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O UPRAVLJANJU RIZICIMA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • ODLUKA O IMENOVANJU DIREKTORA PRAVOSUDNE AKADEMIJE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ NARODNA BANKA SRBIJE NAPLAĆUJE NAKNADU ZA IZVRŠENE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O KAMATNIM STOPAMA KOJE NARODNA BANKA SRBIJE PRIMENJUJE U POSTUPKU SPROVOĐENJA MONETARNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • ODLUKA O MINIMALNIM USLOVIMA ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O FINANSIJSKOM LIZINGU I O NAČINU ISKAZIVANJA LIZING NAKNADE I DRUGIH TROŠKOVA KOJI NASTAJU ZAKLJUČENJEM TOG UGOVORA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-129/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-160/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-167/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-168/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-169/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-170/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-171/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-172/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-174/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-175/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU ODOBRAVANJA KREDITA ZA HITNO OBEZBEĐENJE LIKVIDNOSTI BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-899/2012 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-479/2014 I IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU DODELE NERASPODELJENIH POJEDINAČNIH DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI JAVNI PREVOZ STVARI DOMAĆIM PREVOZNICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • PRAVILNIK O DOZVOLAMA I CENTRIMA ZA OBUKU PILOTA PARAGLAJDERA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O LETAČKOM OSOBLJU ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O DOKUMENTACIJI KOJA SE PRILAŽE U POSTUPKU REGISTRACIJE MEDIJA U REGISTAR MEDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • PRAVILNIK O LETENJU VAZDUHOPLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • PRAVILNIK O POLETANJU I SLETANJU VAZDUHOPLOVA IZVAN AERODROMA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • PRAVILNIK O POPUNJAVANJU RADNIH MESTA U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • PRAVILNIK O PRUŽANJU USLUGA ZEMALJSKOG OPSLUŽIVANJA NA AERODROMIMA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA OD POŽARA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ULAGANJE KAPITALA JAVNOG PREDUZEĆA "JUGOIMPORT – SDPR" ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA NACIONALNE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA RADA NACIONALNE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRALNOG INSTITUTA ZA KONZERVACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA PRAĆENJE PRIMENE POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE ORGANE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA CENTAR ZA KULTURU "BELA PALANKA", BELA PALANKA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U VRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, 24 BROJ 119-7570/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, 24 BROJ 119-7574/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ SEKRETARA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLJANJA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA – GLAVNOG INSPEKTORA U PORESKOJ UPRAVI U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, 24 BROJ 119-7249/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, 24 BROJ 119-7252/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA KANCELARIJE ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLJANJA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U VRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, 24 BROJ 119-7569/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, 24 BROJ 119-7571/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7583/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7591/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7641/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7651/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA, POSTUPKU I NAČINU PRODAJE KAPITALA I IMOVINE METODOM JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA SA JAVNIM NADMETANJEM ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • UREDBA O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU POD KOJIMA SE GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U JAVNOJ SVOJINI MOŽE OTUĐITI ILI DATI U ZAKUP PO CENI MANJOJ OD TRŽIŠNE CENE, ODNOSNO ZAKUPNINE ILI BEZ NAKNADE, KAO I USLOVE, NAČIN I POSTUPAK RAZMENE NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • ZAKLJUČAK KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 4/0-02-529/2015-1 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex