Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 6/2021 od 29.01.2021.)


 • ANEKS I KOLEKTIVNOG UGOVORA JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • ISPRAVKA ODLUKE O ODREĐIVANJU MATIČNIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • ODLUKA O CENAMA ZAKUPA REZERVE SNAGE ZA SISTEMSKE USLUGE SEKUNDARNE I TERCIJALNE REGULACIJE I CENE POMOĆNIH USLUGA ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU, RS BROJ 2 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA OPERATORA DISTRIBUTIVNOG SISTEMA "EPS DISTRIBUCIJA" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BROJU SUDIJA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA SPROVOĐENJE AKCIONOG PLANA ZA POGLAVLJE 23: PRAVOSUĐE I OSNOVNA PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA REALIZACIJU PROJEKTA "SRPSKO-KINESKI INDUSTRIJSKI PARK MIHAJLO PUPINˮ NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA DODELU PODSTICAJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA SUZBIJANJE SIVE EKONOMIJE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU MREŽE ZA BORBU PROTIV PREVARA I UPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTIMA U POSTUPANJU SA FINANSIJSKIM SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I SPROVOĐENJE PROIZVODNJE VAKCINE PROTIV COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U BURSI, REPUBLIKA TURSKA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • ODLUKA O PROMENI NAZIVA ZAVODA ZA STOMATOLOGIJU KRAGUJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • ODLUKA O RADNOM VREMENU ZDRAVSTVENIH USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENTRALNE ZONE NOVOG BEOGRADA ZA PROSTORNO KULTURNO-ISTORIJSKU CELINU (BLOKOVI 21, 22, 23, 24, 25 26, 28, 29 I 30) ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-142/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-1823/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-7309/2018 I IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-9133/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM, ZA NOVEMBAR 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNA LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ORGANIZOVANJA ZAŠTITE OD POŽARA U SUBJEKTIMA PRVE, DRUGE I TREĆE KATEGORIJE UGROŽENOSTI OD POŽARA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O IMUNIZACIJI I NAČINU ZAŠTITE LEKOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJA I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽINI DOKUMENTACIJE KOJA SE PODNOSI UZ ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UVOZ, IZVOZ I TRANZIT OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O REGISTRU HEMIKALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I IZDAVANJU JAVNIH ISPRAVA U OSNOVNOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • PRAVILNIK O ORGANIZOVANJU ZAŠTITE OD POŽARA PREMA KATEGORIJI UGROŽENOSTI OD POŽARA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0300/19-11 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0301/19-11 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0302/19-11 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN KONTROLE LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA D.O.O. BEOGRAD ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM "INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE", BEOGRAD ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA LEČENJE I REHABILITACIJU "NIŠKA BANJA", NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "ŠIDINA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ŠID ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "EMISIONA TEHNIKA I VEZE" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE KOSOVSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI "DEDINJE" ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA PRAVOSUDNE AKADEMIJE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA SARADNJU SA ORGANIZACIJOM ZA EVROPSKU BEZBEDNOST I SARADNJU I KANCELARIJOM ZA DEMOKRATSKE INSTITUCIJE I LJUDSKA PRAVA U KOORDINACIJI I PRAĆENJU SPROVOĐENJA PRIMENE PREPORUKA ZA UNAPREĐENJE IZBORNOG PROCESA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA SREDNJOBANATSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U ZRENJANINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U BURSI, REPUBLIKA TURSKA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU ZAMENIKA ŠEFA KABINETA POTPREDSEDNIKA VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU ŠEFA KABINETA POTPREDSEDNIKA VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANA UPRAVNOG ODBORA PRAVOSUDNE AKADEMIJE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-619/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-708/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-710/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA SPORT I MEDICINU SPORTA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KLINIČKOG CENTRA NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA SREDNJOBANATSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U ZRENJANINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "EMISIONA TEHNIKA I VEZE" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA LEČENJE I REHABILITACIJU "NIŠKA BANJA", NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "ŠIDINA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ŠID ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA LEČENJE I REHABILITACIJU "NIŠKA BANJA", NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 46-1/21 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 46-10/21 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 46-2/21 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 46-3/21 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 46-4/21 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 46-5/21 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 46-6/21 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 46-7/21 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 46-8/21 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 46-9/21 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 47-1/21 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 47-2/21 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 106-1/21 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 106-2/21 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O KATEGORIZACIJI ŽELEZNIČKIH PRUGA KOJE PRIPADAJU JAVNOJ ŽELEZNIČKOJ INFRASTRUKTURI ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJUMIMA I NAČINU IZBORA STRATEŠKOG PARTNERA I STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA REALIZACIJI PROJEKTA IZGRADNJE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTO-PUTA E-761, DEONICA POJATE–PRELJINA ("MORAVSKI KORIDOR") ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • UREDBA O NAČINU I POSTUPKU DOSTAVLJANJA PODATAKA, KAO I O DRUGIM PITANJIMA U VEZI SA DOSTAVLJANJEM PODATAKA I VOĐENJEM REGISTRA ZAPOSLENIH, IZABRANIH, IMENOVANIH, POSTAVLJENIH I ANGAŽOVANIH LICA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE RAZVOJU I PROMOCIJI ŽENSKOG INOVACIONOG PREDUZETNIŠTVA ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICAJA ZA SPROVOĐENJE MERA I AKTIVNOSTI NEOPHODNIH ZA DOSTIZANJE UTVRĐENIH CILJEVA IZ OBLASTI UPRAVLJANJA MIGRACIJAMA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZA PROMOCIJU I POPULARIZACIJU INOVACIJA I INOVACIONOG PREDUZETNIŠTVA ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOS IZ ČLANA 13. STAV 3. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE GODIŠNJIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI NAKNADA IZ JEDINSTVENE TARIFE PO KOJOJ SE NAPLAĆUJU NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UPRAVA ZA TREZOR ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • USKLAĐENI DINARSKI NEOPOREZIVI IZNOSI POREZA NA DOHODAK GRAĐANA IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 9), 12), 13), 29), 30) I 31), ČLANA 18. STAV 1. TAČ. 1), 2), 5), 7), 8), 9) I 9A), ČLANA 21A STAV 2, ČLANA 83. STAV 4. TAČKA 1) I ČLANA 85. STAV 1. TAČKA 11) ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA GODIŠNJIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • ZAKLJUČAK POVODOM RAZMATRANJA IZVEŠTAJA O RADU REGULATORNE AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU, RS BROJ 1 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex