Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 58 od 22.06.2016.)


 • LISTA SUPSTANCI KANDIDATA ZA LISTU SUPSTANCI KOJE IZAZIVAJU ZABRINUTOST ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA - CIGARETA, "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA - REZANOG DUVANA, "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ARBITRAŽNIH PRAVILA KOMISIJE UJEDINJENIH NACIJA ZA MEĐUNARODNO TRGOVINSKO PRAVO (UNCITRAL)PRED SPOLJNOTRGOVINSKOM ARBITRAŽOM PRI PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • ODLUKA O OSNIVANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA POTREBE SISTEMA SPECIJALNIH VEZA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-250/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI MAŠINA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • PRAVILNIK O ISPITU ZA JAVNOG IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA UGOSTITELJSKE DELATNOSTI, NAČINU PRUŽANJA UGOSTITELJSKIH USLUGA, RAZVRSTAVANJU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA I MINIMALNO TEHNIČKIM USLOVIMA ZA UREĐENJE I OPREMANJE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU IZRADE I NAČIN VRŠENJA KONTROLE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE PREMA KLASI I NAMENI OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O DISCIPLINSKOM POSTUPKU PROTIV JAVNIH IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • PRAVILNIK O KONTROLI SISTEMA ZA GREJANJE I O BLIŽIM USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU OVLAŠĆENA PRAVNA LICA ZA KONTROLU SISTEMA ZA GREJANJE ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • PRAVILNIK O OBLIKU, IZGLEDU I VELIČINI ŠTAMBILJA JAVNOG IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • PRAVILNIK O OBRASCU LEGITIMACIJE JAVNOG IZVRŠITELJA I ZAMENIKA JAVNOG IZVRŠITELJA, IZDAVANJU I UNIŠTAVANJU LEGITIMACIJE I EVIDENCIJI O IZDATIM LEGITIMACIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE JAVNIH IZVRŠITELJA, SASTAVU KONKURSNE KOMISIJE I NAČINU NJENOG RADA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • PRAVILNIK O STALNOJ ARBITRAŽI PRI PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU GAJENJA I PROMETA AUTOHTONIH RASA DOMAĆIH ŽIVOTINJA, KAO I SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA ODGAJIVAČA AUTOHTONIH RASA DOMAĆIH ŽIVOTINJA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA "ŽELEZNICE SRBIJE" A.D. ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT INSTITUTA ZA STRATEGIJSKA ISTRAŽIVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-5735/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-5736/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-5737/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-5738/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-5739/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-5740/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-5480/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-5481/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-5482/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA,05 BROJ 465-5483/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-5486/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-5487/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-5488/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-5489/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-5490/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-5491/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-5671/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex