Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 57 od 09.08.2019.)


 • ODLUKA BR. 2019/1 REGIONALNOG UPRAVNOG ODBORA TRANSPORTNE ZAJEDNICE O USVAJANJU BUDŽETA TRANSPORTNE ZAJEDNICE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • ODLUKA BR. 2019/2 REGIONALNOG UPRAVNOG ODBORA TRANSPORTNE ZAJEDNICE O DIREKTORU STALNOG SEKRETARIJATA TRANSPORTNE ZAJEDNICE ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • ODLUKA BR. 2019/3 REGIONALNOG UPRAVNOG ODBORA TRANSPORTNE ZAJEDNICE O USVAJANJU PRAVILNIKA O ZAPOŠLJAVANJU, USLOVIMA RADA I RAVNOMERNOJ GEOGRAFSKOJ ZASTUPLJENOSTI OSOBLJA STALNOG SEKRETARIJATA TRANSPORTNE ZAJEDNICE, PRAVILNIKA O OSOBLJU TRANSPORTNE ZAJEDNICE I KONKURSA ZA DIREKTORA I ZAMENIKA DIREKTORA STALNOG SEKRETARIJATA TRANSPORTNE ZAJEDNICE ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR INDUSTRIJSKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR OSTALIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SMERNICAMA ZA PRIMENU ODREDABA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ZA OBVEZNIKE NAD KOJIMA NARODNA BANKA SRBIJE VRŠI NADZOR ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UPRAVLJANJU RIZICIMA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR DRUŠTVENIH NAUKA, NOVINARSTVA I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR INFORMACIONIH I KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA, ELEKTROTEHNIKE, AUTOMATIKE I ELEKTRONIKE ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR POLJOPRIVREDE, PROIZVODNJE HRANE, ŠUMARSTVA, RIBARSTVA I VETERINE ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR POSLOVNE ADMINISTRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR PRIRODNIH NAUKA, MATEMATIKE I STATISTIKE ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR SAOBRAĆAJA I USLUGA TRANSPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR UMETNOST I HUMANIZAM (HUMANISTIČKE NAUKE) ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU STRUČNE ZAJEDNIČKE GRUPE ZA KOORDINACIJU I PRAĆENJE SPROVOĐENJA JAVNIH POLITIKA I NORMATIVNE DELATNOSTI U OBLASTI REFORME JAVNE UPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SKUPŠTINE OPŠTINE MEROŠINA I OBRAZOVANJU PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE MEROŠINA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • ODLUKA O STANDARDIMA STABILNOG I SIGURNOG POSLOVANJA U DELU PRUŽANJA PLATNIH USLUGA PREKO ZASTUPNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOMA ŠTAMPE U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU EVANGELISTIČKE CRKVE SA POMOĆNIM ZGRADAMA (SVEŠTENIČKI STAN I PAROHIJSKI DOM) U PANČEVU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU MAĐARSKE REFORMATORSKE CRKVE U DEBELJAČI ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ŠUVAKOVOG SALAŠA – KLISA U VRBASU ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPRAVI U JAVNIM TUŽILAŠTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O METODAMA ISPITIVANJA SORTE DUVANA (NICOTIANA TABACUM L.) RADI PRIZNAVANJA SORTE ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU POSTAVLJANJA POSEBNIH OZNAKA, TABLI I SIGNALIZACIJE ZA OZNAČAVANJE BLIZINE DRŽAVNE GRANICE, GRANIČNOG PRELAZA, RADNOG VREMENA GRANIČNOG PRELAZA I PODRUČJA GRANIČNOG PRELAZA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • PRAVILNIK O NAČINU NA KOJI ORGANI VRŠE UVID, PRIBAVLJAJU, OBRAĐUJU I USTUPAJU, ODNOSNO DOSTAVLJAJU PODATKE O ČINJENICAMA O KOJIMA SE VODI SLUŽBENA EVIDENCIJA IZ REGISTARA U ELEKTRONSKOM OBLIKU, A KOJI SU NEOPHODNI ZA ODLUČIVANJE U UPRAVNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • PRAVILNIK O PROCEDURAMA INSTRUMENTALNOG LETENJA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-012-00-0514/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0331/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POKRIĆE GUBITKA JAVNOG PREDUZEĆA ZA AERODROMSKE USLUGE "AERODROM NIŠ", NIŠ ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM CRVENOG KRSTA SRBIJE "EFIKASAN ODGOVOR CRVENOG KRSTA NA NESREĆE – JAČANJE KAPACITETA LOKALNE ZAJEDNICE ZA SMANJENJE RIZIKA I POSLEDICA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I DRUGIH TIPOVA NESREĆE – 2019. GODINA" ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PROŠIRENJE PODRUČJA SLOBODNE ZONE "VRANJE" U VRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE MEROŠINA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA "JELICA MILOVANOVIĆ" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU UPRAVNIKA NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA PRAĆENJE PRIMENE POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE ORGANE ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA PRAĆENJE PRIMENE POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA REZERVE ENERGENATA U MINISTARSTVU RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA KOMESARA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-7796/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-7799/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA "JELICA MILOVANOVIĆ" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI UPRAVNIKA NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8028/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8061/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8071/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8072/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA POMOĆI I OBNOVE OŠTEĆENIH PORODIČNIH STAMBENIH OBJEKATA U SVOJINI GRAĐANA USLED DEJSTVA POPLAVA I GRADA U MAJU I JUNU 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA ŽELEZNIČKE PRUGE BEOGRAD–SUBOTICA – DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA) ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2019. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • UREDBA O KRIPTOBEZBEDNOSTI I ZAŠTITI OD KOMPROMITUJUĆEG ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • UREDBA O POJEDINOSTIMA POSTUPKA I KRITERIJUMIMA KOJI SE PRIMENJUJU ZA PRISTUP USLUGAMA KOJE SE PRUŽAJU U USLUŽNIM OBJEKTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O PRIBAVLJANJU I USTUPANJU PODATAKA O ČINJENICAMA O KOJIMA SE VODI SLUŽBENA EVIDENCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)
 • UREDBA O NAKNADI TROŠKOVA U VEZI SA KONVERZIJOM I UMANJENJEM DUGA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex