Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 57 od 25.07.2018.)


 • ISPRAVKA ODLUKE O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE AUTO-PUTA E-761, DEONICA POŽEGA – UŽICE – GRANICA SA REPUBLIKOM SRPSKOM (BOSNA I HERCEGOVINA) NA ŽIVOTNU SREDINU
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MONUS"' D.O.O. BEOGRAD – ZEMUN
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "VELETABAK" D.O.O. NOVI SAD
 • ODLUKA O DODELI MANDATA NARODNOG POSLANIKA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG POSLANIČKOG MESTA U NARODNOJ SKUPŠTINI
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU, RS BROJ 38
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU, RS BROJ 39
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-743/2018-01
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-744/2018-01
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-745/2018-01
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-746/2018-01
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-747/2018-01
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-748/2018-01
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-749/2018-01
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-750/2018-01
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-751/2018-01
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-752/2018-01
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-753/2018-01
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-754/2018-01
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-755/2018-01
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-756/2018-01
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-757/2018-01
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-758/2018-01
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-759/2018-01
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-760/2018-01
 • ODLUKA O IZBORU ČLANOVA KOMISIJE ZA KONTROLU IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA UPUTSTVA ZA SPROVOĐENJE ELEKTORSKE SKUPŠTINE ZA IZBOR ČLANOVA NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE AGENCIJE ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRBIJE BROJ 311.01-2/2016-S-I OD 20. JUNA 2017. GODINE
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU SASTAVA STALNIH DELEGACIJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U MEĐUNARODNIM PARLAMENTARNIM INSTITUCIJAMA
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NACIONALNOG PLANA ZA SMANJENJE EMISIJA (NERP)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE MALI ZVORNIK
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U NEGOTINU
 • ODLUKA O USVAJANJU ZAVRŠNOG RAČUNA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2017. GODINU
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM, ZA MAJ 2018. GODINE
 • PODATAK O VISINI PROSEČNE MESEČNE ZARADE BEZ POREZA I DOPRINOSA ZA PERIOD JANUAR–MAJ 2018. GODINE
 • PRAVILNIK O IZGLEDU PEČATA ZABRANE ULASKA I NAČINU UNOŠENJA ZABRANE ULASKA U STRANU PUTNU ISPRAVU
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA KOJIM SE PROPISUJE PRIJAVLJIVANJE PODATAKA O STICANJU, ODNOSNO OTUĐENJU AKCIJA KAO I O VREDNOSTI OBAVLJENIH STICANJA, ODNOSNO OTUĐENJA ZA KOJE NIJE OBAVEZNO PRIJAVLJIVANJE
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O BLIŽIM KRITERIJUMIMA I USLOVIMA ZA UKLJUČIVANJE ZAPOSLENOG U OBUKE ZA POTREBE POSLODAVCA RADI STICANJA DODATNIH ZNANJA I VEŠTINA
 • PRAVILNIK O NAČINU SPROVOĐENJA REORGANIZACIJE PO UNAPRED PRIPREMLJENOM PLANU REORGANIZACIJE I SADRŽINI UNAPRED PRIPREMLJENOG PLANA REORGANIZACIJE
 • PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA TRAŽIOCA AZILA PRILIKOM PRIJEMA U CENTAR ZA AZIL ILI DRUGI OBJEKAT ZA SMEŠTAJ TRAŽILACA AZILA
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0566/17-11
 • REŠENJE O DAVANJU DOZVOLE ZA PRUŽANJE PLATNIH USLUGA
 • REŠENJE O DAVANJU OVLAŠĆENJA ZA ISPITIVANJE OTPADA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI PO FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA JAVNOG PREDUZEĆA "JUGOIMPORT – SDPR" ZA 2016. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI PO FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA JAVNOG PREDUZEĆA "JUGOIMPORT – SDPR" ZA 2017. GODINU
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6872/2018
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6995/2018
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6996/2018
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6997/2018
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6998/2018
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6999/2018
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7000/2018
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7001/2018
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7002/2018
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7003/2018
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7004/2018
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7005/2018
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7006/2018
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7007/2018
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7023/2018
 • SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA JAVNA I JAVNO KOMUNALNA PREDUZEĆA GRADA PANČEVA ("SLUŽBENI LIST GRADA PANČEVA", BROJ 15/15 OD 25. JUNA 2015. GODINE)
 • UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE NEPOSREDNIH IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA (PREČIŠĆEN TEKST)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PSIHOAKTIVNIM KONTROLISANIM SUPSTANCAMA
 • ZAKON O PRESAĐIVANJU LJUDSKIH ORGANA
 • ZAKON O LJUDSKIM ĆELIJAMA I TKIVIMA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex