Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 56 od 07.08.2019.)


  • ISPRAVKA PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2019)
  • PRAVILNIK O AKREDITACIJI ZDRAVSTVENIH USTANOVA, DRUGIH PRAVNIH LICA I PRIVATNE PRAKSE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2019)
  • PRAVILNIK O EVIDENCIJAMA KOJE VODE ŽELEZNIČKI PREVOZNIK I UPRAVLJAČ ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2019)
  • PRAVILNIK O EVIDENCIJI U SREDNJOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS", br. 56/2019)
  • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O DOZVOLAMA ZA RAD ("Sl. glasnik RS", br. 56/2019)
  • PRAVILNIK O JAVNIM ISPRAVAMA KOJE IZDAJE SREDNJA ŠKOLA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2019)
  • PRAVILNIK O MEDICINSKOJ REHABILITACIJI U STACIONARNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SPECIJALIZOVANIM ZA REHABILITACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 56/2019)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-352/2019-09 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2019)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-353/2019-09 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2019)
  • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I IZDAVANJU JAVNIH ISPRAVA U OSNOVNOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS", br. 56/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex