Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 56 od 18.07.2018.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE A.D. ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, TDR D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, TDR D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • NAREDBA O IZMENI NAREDBE O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA ZA ODVIJANJE JAVNOG AVIO-PREVOZA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNAMA ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2018. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O ODREĐIVANJU ROBE ZA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT PROPISANO PRIBAVLJANJE ODREĐENIH ISPRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU NACRTA STRATEŠKOG DOKUMENTA O RAZVOJU SISTEMA JAVNOG INFORMISANJA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA AKCIONOG PLANA ZA REALIZACIJU STRATEGIJE UPRAVLJANJA VODAMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE DO 2034. GODINE NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • ODLUKA O JEDINSTVENOM KODEKSU ŠIFARA ZA UNOŠENJE I ŠIFRIRANJE PODATAKA U EVIDENCIJAMA U OBLASTI RADA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA RAD PREDSEDNIKA I ČLANOVA PROGRAMSKOG SAVETA I ČLANOVA STALNIH PROGRAMSKIH KOMISIJA NACIONALNE AKADEMIJE ZA JAVNU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU DIPLOMATSKIH ODNOSA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE VANUATU ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-87/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • ODLUKE O SVRSTAVANJU ROBE KOJE JE DONEO KOMITET ZA HARMONIZOVANI SISTEM SVETSKE CARINSKE ORGANIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, POSTUPKU I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA ODSUSTVO SA RADA ILI RADA SA POLOVINOM PUNOG RADNOG VREMENA RADI POSEBNE NEGE DETETA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KVALITETU ŽITA, MLINSKIH I PEKARSKIH PROIZVODA I TESTENINA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • PRAVILNIK O OBLIKU I NAČINU VRŠENJA UNUTRAŠNJE KONTROLE INSPEKCIJE U OBLASTI ŠUMARSTVA I LOVSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • PRAVILNIK O POSEBNIM ELEMENTIMA, ODNOSNO KRITERIJUMIMA ZA PROCENU RIZIKA, UČESTALOSTI VRŠENJA INSPEKCIJSKOG NADZORA NA OSNOVU PROCENE RIZIKA I POSEBNIM ELEMENTIMA PLANA INSPEKCIJSKOG NADZORA U OBLASTI ŠUMARSTVA I LOVSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", BEOGRAD ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OTVARANJE KONZULATA REPUBLIKE TUNIS U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-6841/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-6842/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-6843/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-6844/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-6845/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-6846/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-6847/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-6848/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-6849/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-6850/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-6851/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-6852/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-6853/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-6854/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE I PIJACA "KOMUNALAC", ČAČAK ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBEZBEĐIVANJE JAVNE RASVETE "RASVETA VARVARIN", VARVARIN ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU JAVNOG IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAP" ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA NACIONALNE AKADEMIJE ZA JAVNU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA – ZASTUPNIKA REPUBLIKE SRBIJE PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA NACIONALNE KOMISIJE ZA RAČUNOVODSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NACIONALNE KOMISIJE ZA RAČUNOVODSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NACIONALNE KOMISIJE ZA RAČUNOVODSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA SAVETA ZA PRAĆENJE PRIMENE PREPORUKA MEHANIZAMA UJEDINJENIH NACIJA ZA LJUDSKA PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAP" ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2018/837 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2018/838 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • UREDBA O DOPUNAMA UREDBE O PLANIRANJU I VRSTI ROBA I USLUGA ZA KOJE SE SPROVODE CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE PRIORITETA ZA SMEŠTAJ LICA KOJIMA JE PRIZNATO PRAVO NA UTOČIŠTE ILI DODELJENA SUPSIDIJARNA ZAŠTITA I USLOVIMA KORIŠĆENJA STAMBENOG PROSTORA ZA PRIVREMENI SMEŠTAJ ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAČINU I POSTUPKU PRODAJE AKCIJA BANAKA KOJE SU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAČINU UKLJUČIVANJA U DRUŠTVENI, KULTURNI I PRIVREDNI ŽIVOT LICA KOJIMA JE PRIZNATO PRAVO NA UTOČIŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU I USAVRŠAVANJU U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • UREDBA O NAČINU OSTVARIVANJA SIGURNOSNE ZAŠTITE BRODOVA, LUKA OTVORENIH ZA MEĐUNARODNI SAOBRAĆAJ I OBJEKATA BEZBEDNOSTI PLOVIDBE NA MEĐUNARODNIM VODNIM PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE INFRASTRUKTURE KOJA JE U NADLEŽNOSTI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE OŠTEĆENE ILI PORUŠENE USLED DEJSTVA POPLAVA I GRADA U MAJU I JUNU 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE OBJEKATA JAVNE NAMENE U JAVNOJ SVOJINI U OBLASTI OBRAZOVANJA, ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE, OŠTEĆENIH ILI PORUŠENIH USLED DEJSTVA POPLAVA I GRADA U MAJU I JUNU 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex