Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 55/2023 od 07.07.2023.)

 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2023. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • UREDBA O VANREDNOJ INTERVENTNOJ MERI PODRŠKE PRAVNIM LICIMA I PREDUZETNICIMA KOJI SKLADIŠTE MALINU I VIŠNJU RODA 2022. GODINE RADI IZMIRENJA OBAVEZA PREMA PROIZVOĐAČIMA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • UREDBA O ODREĐIVANJU DRŽAVNIH PUTEVA NA KOJIMA SE MORA OBAVLJATI TRANZITNI SAOBRAĆAJ TERETNIH VOZILA KROZ REPUBLIKU SRBIJU (,,TRANZITNI KORIDOR") ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O PROGLAŠENJU ELEMENTARNE NEPOGODE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA PROJEKAT BEOGRID 2025 ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU DVORCA NOJHAUZEN U SRPSKOJ CRNJI ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA EVIDENTIRANJE I ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA NADOKNADU RAZLIKE U CENI GASA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU SAVETA ZA SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU TIMA ZA PROCENU RIZIKA PO CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA SPROVOĐENJE, PRAĆENJE I EVALUACIJU AKCIONOG PLANA ZA ULAZAK REPUBLIKE SRBIJE U ŠENGENSKI PROSTOR I IZVEŠTAVANJE O SPROVOĐENJU AKTIVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU TURIZMA I OMLADINE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU U MINISTARSTVU SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU U MINISTARSTVU SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AKREDITACIONOG TELA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA AKREDITACIONOG TELA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KLINIKE ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI "DR LAZA LAZAREVIĆ" ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA DRŽAVNOG UNIVERZITETA U NOVOM PAZARU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA DRŽAVNOG UNIVERZITETA U NOVOM PAZARU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA "PATRIJARH PAVLE" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA "PATRIJARH PAVLE" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NACIONALNOG KOORDINATORA ZA KONTROLU MALOG I LAKOG ORUŽJA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU NACIONALNOG KOORDINATORA ZA KONTROLU MALOG I LAKOG ORUŽJA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFORMISANJA PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU U AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJA "MREŽA–MOST", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFORMISANJA PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU U AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJA "MREŽA–MOST", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-5878/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-5953/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-5954/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-5706/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-5705/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-5608/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-5609/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-5604/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O USKLAĐIVANJU PRAVA NA NACIONALNO SPORTSKO PRIZNANJE, 05 BROJ 661-5606/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O USKLAĐIVANJU PRAVA NA NACIONALNO SPORTSKO PRIZNANJE, 05 BROJ 661-5605/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA SKLONIŠTA ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU CENOVNIKA USLUGA JAVNOG PREDUZEĆA "EMISIONA TEHNIKA I VEZE" ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA "BEOGRADSKI SAJAM" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PREDLOG IZMENE GODIŠNJEG PLANA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE EVROPSKOG PRVENSTVA ZA PIONIRKE (IGRAČICE DO 17 GODINA), U VRNJAČKOJ BANJI 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6032/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6033/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6034/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6035/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6036/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • ZAKLJUČAK VLADE 05 BROJ 612-5991/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • PRAVILNIK O NAČINU PAKOVANJA, DEKLARISANJA I OBELEŽAVANJA MIRNOG VINA, NEKIH SPECIJALNIH VINA I DRUGIH PROIZVODA U PROIZVODNJI I PROMETU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA PODRŠKU UNAPREĐENJU SISTEMA KREIRANJA I PRENOSA ZNANJA KROZ PODRŠKU ZA RAZVOJ TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH, PRIMENJENIH, RAZVOJNIH I INOVATIVNIH PROJEKATA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI NACIONALNOG INVENTARA GASOVA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE I NACIONALNOG IZVEŠTAJA O INVENTARU GASOVA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00223/2014-03 ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00507/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01760/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01859/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01909/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 393-1/23 ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 395-1/23 ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 395-2/23 ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 395-3/23 ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 395-4/23 ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-830/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-831/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O KONTROLI RADIOAKTIVNOSTI ROBE PRILIKOM UVOZA, IZVOZA I TRANZITA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • PRAVILNIK O DOZVOLAMA I CENTRIMA ZA OBUKU VAZDUHOPLOVNIH DISPEČERA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O LISTI STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TARIFI ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O VISINI TROŠKOVA PRIKLJUČENJA TIPSKIM PRIKLJUČCIMA JAVNOG PREDUZEĆA GAS TEMERIN ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O IZDAVANJU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI KOLEKTIVNOG OSTVARIVANJA IMOVINSKIH PRAVA AUTORA DELA LIKOVNE I PRIMENJENE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU OBRAČUNSKOG IZNOSA PROSEČNE GODIŠNJE ZARADE ZA OSIGURANIKE KOJI OSTVARUJU PRAVO U JUNU 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUČNOM USAVRŠAVANJU JAVNIH IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MERCATA VT" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD" LEBANE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JP "ZOOHIGIJENA ČAJETINA" IZ ČAJETINE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2023)