Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 55 od 02.08.2019.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "DINAMIC TOBACCO" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, ELMAG INTERNATIONAL D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH, AKADEMSKIH I INTEGRISANIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU NACIONALNOG KOORDINACIONOG TELA ZA OLAKŠANJE TRGOVINE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA IZGRADNJU TERMOELEKTRANE "KOLUBARA B" ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)
 • ODLUKA O LISTI DRŽAVA, DELOVA NJIHOVIH TERITORIJA ILI JEDNOG ILI VIŠE SEKTORA ODREĐENIH DELATNOSTI U TIM DRŽAVAMA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U KOJIMA SE SMATRA DA JE OBEZBEĐEN PRIMERENI NIVO ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PREDLAGANJE MERA I DEFINISANJE SMERNICA U CILJU RAZVOJA KOMUNALNIH PREDUZEĆA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU NACIONALNE STRATEGIJE RAZVOJA SPORTA ZA PERIOD OD 2020. DO 2030. GODINE I AKCIONOG PLANA ZA NJENO SPROVOĐENJE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U APELACIONOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U JAGODINI ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U KRALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE "PROGRESA" ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-2900/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)
 • PRAVILNIK O CENAMA ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)
 • PRAVILNIK O DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI CARINSKIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O MERILIMA ZA OBRAČUN I ODREĐIVANJE VISINE NAKNADA ZA PRUŽANJE USLUGA U VAZDUŠNOJ PLOVIDBI ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)
 • PRAVILNIK O METODOLOGIJI RADA I NAČINU PRISTUPA PODACIMA I ZAŠTITE NACIONALNOG SISTEMA TETRA, SISTEMA MOBILNIH RADIO KOMUNIKACIJA I KRITIČNE INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU METODOLOGIJE ZA OBRAČUN NAKNADA ZA KORIŠĆENJE VODNIH OBJEKATA I SISTEMA ZA ODVOĐENJE OTPADNIH VODA I ZA NEGATIVAN UTICAJ NEPREČIŠĆENIH VODA IZRAŽENIH PREKO ORGANSKIH MATERIJA I UKUPNOG AZOTA I FOSFORA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0185/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0454/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O RADU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "REZERVAT UVAC", NOVA VAROŠ ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE" ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ULAGANJE KAPITALA JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE" U DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SKI CENTAR BREZOVICA" ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "INFOSTAN TEHNOLOGIJE" ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE "BEOGRAD", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA IZGRADNJU I OBAVLJANJE PREVOZA PUTNIKA METROOM I RAZVOJ GRADSKE ŽELEZNICE U BEOGRADU, BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7605/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7786/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7787/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7821/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7822/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7825/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7832/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7833/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7834/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU OBRAČUNSKOG IZNOSA PROSEČNE GODIŠNJE ZARADE ZA OSIGURANIKE KOJI OSTVARUJU PRAVO U JULU 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KRALJEVINI ESVATINI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U PRETORIJI ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)
 • UREDBA O FONDU UNUTRAŠNJE PLOVIDBE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTO-PUTA E-80, DEONICA NIŠ–MERDARE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE AKTIVNOSTI KOJE UTIČU NA ŽIVOTNU SREDINU PREMA KOLIČINI ZAGAĐENJA, ODNOSNO STEPENU NEGATIVNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU KOJI NASTAJE OBAVLJANJEM AKTIVNOSTI, IZNOSIMA NAKNADA, USLOVIMA ZA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA NAKNADE ILI NJENO UMANJENJE, KAO I KRITERIJUMIMA KOJI SU OD ZNAČAJA ZA UTICAJ FIZIČKIH LICA NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICAJA ZA SPROVOĐENJE MERA I AKTIVNOSTI NEOPHODNIH ZA DOSTIZANJE UTVRĐENIH CILJEVA IZ OBLASTI UPRAVLJANJA MIGRACIJAMA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE, ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)
 • UREDBA O KRITERIJUMIMA I NAČINU IZBORA STRATEŠKOG PARTNERA I STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA REALIZACIJI PROJEKTA IZGRADNJE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTO-PUTA E-761, DEONICA POJATE–PRELJINA ("MORAVSKI KORIDOR") ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)
 • UREDBA O PODSTICAJIMA INVESTITORU DA U REPUBLICI SRBIJI PROIZVODI AUDIOVIZUELNO DELO ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)
 • ZAKLJUČAK O USVAJNJU PROGRAMA O IZMENAMA I DOPUNAMA IPARD PROGRAMA ZA REPUBLIKU SRBIJU ZA PERIOD 2014–2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI ALBANIJI ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex