Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 55 od 25.06.2015.)


 • LISTA O DOPUNI LISTE LEKOVA KOJI SE IZDAJU BEZ RECEPTA I KOJI SE MOGU REKLAMIRATI U SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • NOVA STRUKTURA I CENA USLUGE OBELEŽAVANJA (MARKIRANJA) DERIVATA NAFTE ZA VANREDNU KONTROLU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU OTVARANJA, VOĐENJA I GAŠENJA TEKUĆIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA NADZORA NAD PLATNIM INSTITUCIJAMA, INSTITUCIJAMA ELEKTRONSKOG NOVCA I JAVNIM POŠTANSKIM OPERATOROM ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, "BOSS CONSTRUCTION" D.O.O. STARI TRSTENIK ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • ODLUKA O INVESTIRANJU SREDSTAVA OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • ODLUKA O IZVEŠTAVANJU DRUŠTVA ZA OSIGURANJE/REOSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • ODLUKA O JEDINSTVENOJ STRUKTURI TEKUĆIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • ODLUKA O KAPITALU I ADEKVATNOSTI KAPITALA PLATNIH INSTITUCIJA I INSTITUCIJA ELEKTRONSKOG NOVCA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • ODLUKA O NAČINU OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA PREKO NOVČANOG RAČUNA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • ODLUKA O NAČINU ZAŠTITE PRAVA I INTERESA KORISNIKA USLUGA KOJE PRUŽAJU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • ODLUKA O NAČINU ZAŠTITE PRAVA I INTERESA KORISNIKA USLUGA OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • ODLUKA O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU KORIŠĆENJA OBRAZACA PLATNIH NALOGA ZA IZVRŠENJE PLATNIH TRANSAKCIJA U DINARIMA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • ODLUKA O PROGRAMU ZVANIČNE STATISTIKE U PERIODU OD 2016. DO 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • ODLUKA O SADRŽINI REGISTARA PLATNIH INSTITUCIJA I INSTITUCIJA ELEKTRONSKOG NOVCA, KAO I O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA TIH REGISTARA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • ODLUKA O SISTEMIMA UPRAVLJANJA I UNUTRAŠNJIH KONTROLA PLATNIH INSTITUCIJA I INSTITUCIJA ELEKTRONSKOG NOVCA I O ZAŠTITI NOVČANIH SREDSTAVA KORISNIKA PLATNIH USLUGA I IMALACA ELEKTRONSKOG NOVCA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O OSIGURANJU KOJE SE ODNOSE NA IZDAVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OSIGURANJA/REOSIGURANJA I POJEDINIH SAGLASNOSTI NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O OSIGURANJU KOJE SE ODNOSE NA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU, ODNOSNO ZASTUPANJA U OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O PLATNIM USLUGAMA KOJE SE ODNOSE NA DAVANJE DOZVOLA I SAGLASNOSTI NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU KOJE SE ODNOSE NA KONTNI OKVIR, FINANSIJSKE IZVEŠTAJE I STATISTIČKI IZVEŠTAJ ZA PLATNE INSTITUCIJE I INSTITUCIJE ELEKTRONSKOG NOVCA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U MAJU 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • PODATAK O VISINI PROSEČNE MESEČNE ZARADE BEZ POREZA I DOPRINOSA ISPLAĆENE U PERIODU JANUAR–MAJ 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O PROGLAŠAVANJU LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJAČI ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • PRAVILNIK O OBAVEZAMA PRUŽALACA MEDIJSKIH USLUGA TOKOM PREDIZBORNE KAMPANJE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • PRAVILNIK O SPROVOĐENJU NAGRADNIH TAKMIČENJA U OBLASTI PRUŽANJA MEDIJSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU RADA KOMISIJE ZA STRUČNU KONTROLU PLANSKIH DOKUMENATA, KOMISIJE ZA KONTROLU USKLAĐENOSTI PLANSKIH DOKUMENATA I KOMISIJE ZA PLANOVE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • PRAVILNIK O ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA U OBLASTI PRUŽANJA MEDIJSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU IZNOSA MESEČNE NOVČANE NAKNADE (POSEBAN DODATAK) ZA REHABILITOVANO LICE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • TARIFE NAKNADA ZA KABLOVSKO REEMITOVANJE MUZIČKIH DELA IZ REPERTOARA SOKOJA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE, PODEŠAVANJE I ODRŽAVANJE OPREME ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • UPUTSTVO ZA MARKIRANJE DERIVATA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex