Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 54/2023 od 30.06.2023.)

 • UREDBA O POSTUPKU PRIPREME NACRTA PLANA RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O OGRANIČENJU VISINE CENA DERIVATA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU I USAVRŠAVANJU U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O SPECIJALNOJ I POSEBNIM JEDINICAMA POLICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA DODELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA ORGANIZOVANJE MANIFESTACIJE POD NAZIVOM "MIHOLJSKI SUSRETI SELA" ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • UREDBA O PROGLAŠENJU PREDELA IZUZETNIH ODLIKA "PLANINA CER" ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O PONUDI ZAMENSKOG PUTOVANJA ZA TURISTIČKO PUTOVANJE KOJE JE OTKAZANO ILI NIJE REALIZOVANO USLED BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • ODLUKA O VRSTAMA DEVIZA U KOJIMA SE PLAĆAJU REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE KOD DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA REPUBLIKE SRBIJE I O VISINI KURSA DINARA ZA PRERAČUNAVANJE DINARSKIH IZNOSA TAKSI U DEVIZE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • ODLUKA O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA "BIO4ˮ D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REALIZACIJU PROJEKTA "IZGRADNJA AUTO-PUTA BEOGRAD (BORČA) – ZRENJANIN I ZRENJANIN – NOVI SAD" ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA RAZMATRANJE I DAVANJE PREDLOGA, MIŠLJENJA I STRUČNIH OBRAZLOŽENJA NA PREDLOG KOMERCIJALNOG UGOVORA ZA NABAVKU VOZNIH SREDSTAVA OD KOMPANIJE CRRC CHANGCHUN RAILWAY VEHICLES CO, LTD. ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA SPROVOĐENJE, PRAĆENJE I EVALUACIJU STRATEGIJE INTEGRISANOG UPRAVLJANJA GRANICOM U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2022–2027. I AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O UTVRĐIVANJU OBAVEZNOG UDELA BIOGORIVA KOJI SU OBVEZNICI SISTEMA DUŽNI DA STAVE U PROMET NA TRŽIŠTE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA BRIGU O SELU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA BRIGU O SELU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA BRIGU O SELU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA BRIGU O SELU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA INFORMISANJA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA INFORMISANJA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA INFORMISANJA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG INSPEKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA INSPEKTORATA ZA RAD U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA NACIONALNE AKADEMIJE ZA JAVNU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA KOMESARA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA KOMESARA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA REPUBLIČKE USTANOVE FILMSKE NOVOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA REPUBLIČKE USTANOVE FILMSKE NOVOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINOG JUGOSLOVENSKO-RUSKOG KOMITETA ZA TRGOVINU, EKONOMSKU I NAUČNO-TEHNIČKU SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINOG JUGOSLOVENSKO-RUSKOG KOMITETA ZA TRGOVINU, EKONOMSKU I NAUČNO-TEHNIČKU SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O GRANIČNIM PRELAZIMA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA PRAĆENJE PRIMENE ODREDABA SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O ZAJEDNIČKIM LOKACIJAMA NA GRANIČNIM PRELAZIMA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O POGRANIČNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA UČENIČKOG CENTRA BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA UČENIČKOG CENTRA BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U TRSTENIKU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U TRSTENIKU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U BOSILEGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U BOSILEGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA MEMORIJALNOG CENTRA "STARO SAJMIŠTE" ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U FRANKFURTU, SAVEZNA REPUBLIKA NEMAČKA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U HAMBURGU, SAVEZNA REPUBLIKA NEMAČKA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U DISELDORFU, SAVEZNA REPUBLIKA NEMAČKA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U TEMIŠVARU, RUMUNIJA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U RIJECI, REPUBLIKA HRVATSKA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U VUKOVARU, REPUBLIKA HRVATSKA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA RAZVOJ – ZELENI PROGRAM SARADNJE NAUKE I PRIVREDE FONDA ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA IDENTITETI FONDA ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA PRIZMA FONDA ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5810/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5811/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5812/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5736/2023-1 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5587/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5584/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5585/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5588/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5601/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5636/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5734/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5737/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5738/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5740/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5741/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5743/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI IZ TARIFE REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • AKCIONI PLAN ZA 2023. GODINU ZA SPROVOĐENJE PROGRAMA RAZVOJA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2019–2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONITORINGA BEZBEDNOSTI HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA KROZ PREMIJU OSIGURANJA USEVA, PLODOVA, VIŠEGODIŠNJIH ZASADA, RASADNIKA I ŽIVOTINJA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA KROZ PODRŠKU PODIZANJA VIŠEGODIŠNJIH PROIZVODNIH ZASADA VINOVE LOZE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA, PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA U OBJEKTIMA ZA PROIZVODNJU, PRENOS I DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NOMENKLATURI LABORATORIJSKIH ZDRAVSTVENIH USLUGA NA PRIMARNOM, SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 370-1/23 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 370-2/23 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 370-3/23 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 370-4/23 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 370-5/23 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O CENAMA LABORATORIJSKIH ZDRAVSTVENIH USLUGA NA PRIMARNOM, SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • NAREDBA O IZMENI I DOPUNI NAREDBE O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA ZA ODVIJANJE VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • UPUTSTVO ZA OCENJIVANJE USKLAĐENOSTI POSEBNIH SLUČAJEVA DRŽAVNE POMOĆI UČESNICIMA NA TRŽIŠTU KOJI OBAVLJAJU DELATNOST U SEKTORU VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNO-STAMBENOG PREDUZEĆA "ZAJEČAR", ZAJEČAR ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TIMOK-ODRŽAVANJE", ZAJEČAR ("Sl. glasnik RS", br. 54/2023)