Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 54 od 10.06.2016.)


 • ISPRAVKA TARIFE TAKSI ZA PRUŽANJE USLUGA DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2016)
 • JAVNI POZIV ZA UPIS AKCIJA BEZ NAKNADE, HUP "EVROPA" SURDULICA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MONUS" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 54/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, TDR D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 54/2016)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2016)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2016)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNAMA ODLUKE O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ NARODNA BANKA SRBIJE NAPLAĆUJE NAKNADU ZA IZVRŠENE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2016)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-1280/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2016)
 • PRAVILNIK O ISPITU ZA STICANJE SVEDOČANSTVA O OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI VOZARA UNUTRAŠNJE PLOVIDBE I ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI VOZARA UNUTRAŠNJE PLOVIDBE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU VRŠENJA NADZORA NAD SPROVOĐENJEM ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA IZMEĐU PRIVREDNIH SUBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2016)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU EVIDENCIJE O IZDATIM REŠENJIMA O OZAKONJENJU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2016)
 • PRAVILNIK O VISINI TROŠKOVA POLAGANJA ISPITA ZA STICANJE SVEDOČANSTVA O OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI VOZARA UNUTRAŠNJE PLOVIDBE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2016)
 • PRAVILNIK O VISINI TROŠKOVA POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA BRODSKOG AGENTA, ODNOSNO AGENTA POSREDNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2016)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVKAMA BR. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15, 634/15 I 1906/15, SAVIĆ I DRUGI PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O OSNIVANJU DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "JUGOIMPORT – LIVNICE" ("Sl. glasnik RS", br. 54/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2016)
 • REŠENJE O UKIDANJU I STAVLJANJU VAN SNAGE REŠENJA BROJ 323-06-00365/2007-05 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2016)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 323-07-1404/2015-05 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 323-07-2805/2014-05 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 323-07-840/2016-05 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex