Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 53 od 19.06.2015.)


 • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "URBANIZAM" ZAVOD ZA URBANIZAM NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • JEDINSTVENA TARIFA NAKNADA ZA REEMITOVANJE FONOGRAMA I NA NJIMA ZABELEŽENIH INTERPRETACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU UPRAVLJAČKO-NADZORNOG ODBORA PROJEKTA REHABILITACIJE PUTEVA I UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • ODLUKA O OSNIVANJU USTANOVE ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DELATNOST "PANORAMA" ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA DRUŠTVENOG JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "POLET" PLANDIŠTE SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-7428/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA ZA NEDOBITNE ORGANIZACIJE - OBVEZNIKE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU DOSTAVLJANJA OBAVEŠTENJA, INFORMACIJA I PODATAKA O OZNAČENOM LICU I NJEGOVOJ IMOVINI ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ULAGANJE KAPITALA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROMREŽA SRBIJE", BEOGRAD, U OSNIVANJE AKCIONARSKOG DRUŠTVA SEEPEX BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU ZA 2014. GODINU AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU VIŠKA PRIHODA AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA ETNOGRAFSKOG MUZEJA U BEOGRADU - USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "GRADSKA AUTOBUSKA STANICA LESKOVAC" U LESKOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "SPORTSKO-POSLOVNI CENTAR BEOČIN", BEOČIN ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA I GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA JAVNOG RADIO-DIFUZNOG PREDUZEĆA "RADIO POŽAREVAC", POŽAREVAC ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSTITUTA ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ DIREKTORA INSPEKTORATA ZA RAD U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA POMOĆ I OBNOVU POPLAVLJENIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA I GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA JAVNOG RADIO-DIFUZNOG PREDUZEĆA "RADIO POŽAREVAC", POŽAREVAC ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA INSTITUTA ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ETNOGRAFSKOG MUZEJA U BEOGRADU - USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSPEKTORATA ZA RAD U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA POMOĆ I OBNOVU POPLAVLJENIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA, 24 BROJ 119-6724/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA, 24 BROJ 119-6725/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6720/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6773/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2015/676 ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2015/677 ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2015/712 ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2015/803 ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2015/804 ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2015/805 ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O VISINI, NAČINU OBRAČUNA, PLAĆANJA I RASPOLAGANJA NAKNADOM ZA FORMIRANJE OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA PODSTICANJE RAZVOJA DOMAĆEG TURIZMA INTENZIVIRANJEM KORIŠĆENJA TURISTIČKE PONUDE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex