Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 52 od 06.07.2018.)


 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2018)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, MERCATA D.O.O. NOVI BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 52/2018)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU SAVETA ZA KREATIVNE INDUSTRIJE ("Sl. glasnik RS", br. 52/2018)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O PROGLAŠENJU ELEMENTARNE NEPOGODE ("Sl. glasnik RS", br. 52/2018)
 • ODLUKA O IZNOSIMA PROSEČNIH PONDERISANIH MALOPRODAJNIH CENA I MINIMALNIH AKCIZA ZA DUVANSKE PRERAĐEVINE ("Sl. glasnik RS", br. 52/2018)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA BORBU PROTIV NARKOMANIJE U ŠKOLAMA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2018)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-2936/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2018)
 • PRAVILNIK O AROMAMA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2018)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O LISTI STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU SLUČAJEVA U KOJIMA NEMA OBAVEZE IZDAVANJA RAČUNA I O RAČUNIMA KOD KOJIH SE MOGU IZOSTAVITI POJEDINI PODACI ("Sl. glasnik RS", br. 52/2018)
 • PRAVILNIK O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANJA O IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE KOD DIREKTNIH I INDIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE U 2018. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 52/2018)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU POTREBNOG BROJA PROSVETNIH INSPEKTORA U OPŠTINSKOJ, ODNOSNO GRADSKOJ UPRAVI ("Sl. glasnik RS", br. 52/2018)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENICIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-1024/16-11 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU KOJOM SE USVAJA AKT O PROCENI KAPITALA JVP "SRBIJAVODE" ("Sl. glasnik RS", br. 52/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 52/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRIBAVLJANJE U SVOJINU JP "TRANSNAFTA" PANČEVO, NEPOKRETNOSTI – POSLOVNOG PROSTORA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JVP "SRBIJAVODE" ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 52/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 52/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PUTEVI" IZ KRALJEVA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2018)
 • REŠENJE O PRODUŽENJU ROKA VAŽNOSTI LICENCE ZA OBAVLJANJE NUKLEARNE AKTIVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 52/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6364/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6366/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6540/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6541/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6542/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6550/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6552/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2018)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA STANDARDIZOVANOG SETA USLUGA ZA MIKRO, MALA I SREDNJA PREDUZEĆA I PREDUZETNIKE U 2018. GODINI KOJI SE REALIZUJE PREKO AKREDITOVANIH REGIONALNIH RAZVOJNIH AGENCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2018)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA I DRUGE PROGRAME INTEGRACIJE IZBEGLICA U 2018. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 52/2018)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE TRANSNACIONALNOG GASOVODA "JUŽNI TOK" ("Sl. glasnik RS", br. 52/2018)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UPRAVLJANJA VODAMA U 2018. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 52/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex