Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 52 od 26.05.2017.)


  • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U APRILU 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 52/2017)
  • PRAVILNIK O FORMI, SADRŽINI I OBIMU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA I IZVEŠTAJA O KORIŠĆENJU RIBARSKOG PODRUČJA ZA PERIOD NA KOJI JE KORISNIKU RIBARSKOG PODRUČJA UGOVOROM O KORIŠĆENJU DODELJEN ("Sl. glasnik RS", br. 52/2017)
  • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KLASIFIKACIJI, PAKOVANJU, OBELEŽAVANJU I OGLAŠAVANJU HEMIKALIJE I ODREĐENOG PROIZVODA U SKLADU SA GLOBALNO HARMONIZOVANIM SISTEMOM ZA KLASIFIKACIJU I OBELEŽAVANJE UN ("Sl. glasnik RS", br. 52/2017)
  • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O MEĐUNARODNOJ POTVRDI (SERTIFIKATU) O ULOVU I LISTI PROIZVODA RIBARSTVA ZA KOJE NISU POTREBNE MEĐUNARODNE POTVRDE (SERTIFIKATI) O ULOVU ("Sl. glasnik RS", br. 52/2017)
  • PRAVILNIK O OBRASCU IZVEŠTAJA U VEZI SA STAMBENIM POTREBAMA, USLOVIMA STANOVANJA I PROGRAMIMA STAMBENE PODRŠKE U JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 52/2017)
  • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU ŠEFA KABINETA U SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 52/2017)
  • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2017)
  • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA ŽELEZNIČKE PRUGE STALAĆ–ĐUNIS ("Sl. glasnik RS", br. 52/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex