Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 51/2021 od 21.05.2021.)


 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BOROLINI EXCLUSIVE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • ODLUKA O DODELI MANDATA NARODNOG POSLANIKA RADI POPUNE UPRAŽNJENIH POSLANIČKIH MESTA U NARODNOJ SKUPŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O BROJU I RASPOREDU IZASLANSTAVA ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE U INOSTRANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • ODLUKA O IMENOVANJU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • ODLUKA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA DISCIPLINSKE KOMISIJE VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • ODLUKA O IMENOVANJU ZAMENIKA DISCIPLINSKOG TUŽIOCA VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU KOORDINACIONE KOMISIJE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU MEĐURESORNE RADNE GRUPE ZA UREĐENJE I RAZVOJ OVČARSKO-KABLARSKE KLISURE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA PRAĆENJE REALIZACIJE IMPLEMENTACIJE CENTRALNOG INFORMACIONOG SISTEMA ZA OBRAČUN ZARADA U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • ODLUKA O OSNIVANJU VISOKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA VAZDUHOPLOVNA AKADEMIJA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KRUNSKOG VENCA U BEOGRADU ZA PROSTORNO KULTURNO-ISTORIJSKU CELINU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU SVETOSAVSKOG PLATOA U BEOGRADU ZA PROSTORNO KULTURNO-ISTORIJSKU CELINU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-247/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • PRAVILNIK O KVALITETU ZA PROIZVODE RIBARSTVA, ŠKOLJKAŠE, MORSKE JEŽEVE, MORSKE KRASTAVCE, ŽABE, KORNJAČE, PUŽEVE I NJIHOVE PROIZVODE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA PERIODIČNOG PREGLEDA UREĐAJA ZA PRIMENU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA I VREMENSKOM PERIODU U KOME SE OBAVLJA, KAO I NAČINU EVIDENTIRANJA IZVRŠENOG PERIODIČNOG PREGLEDA UREĐAJA ZA PRIMENU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA, OBRASCU POTVRDE O FUNKCIONALNOSTI UREĐAJA ZA PRIMENU, NAČINU OBELEŽAVANJA I OBRASCU OZNAKE ZA OBELEŽAVANJE UREĐAJA ZA PRIMENU, KAO I UREĐAJIMA ZA PRIMENU KOJI SU U UPOTREBI, ZA KOJE SE PERIODIČNI PREGLED NE OBAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PERIODIČNOG PREGLEDA UREĐAJA ZA PRIMENU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PONOVNU UPOTREBU, RECIKLAŽU I KORIŠĆENJE ODREĐENIH VRSTA OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZAŠTITE ZDRAVLJA BILJA ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU USKLAĐENIH IZNOSA OSTVARENOG UKUPNOG MESEČNOG PRIHODA DOMAĆINSTVA, KAO USLOVA ZA STICANJE STATUSA ENERGETSKI UGROŽENOG KUPCA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0386/19-11 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU DOZVOLE ZA IZDAVANJE ELEKTRONSKOG NOVCA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZAVODA ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O VISINI CENA USLUGA KOJE PRUŽA JAVNO PREDUZEĆE ZA SKLONIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RASPOREDA I KORIŠĆENJA SREDSTAVA OD DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "KROV 2021" ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O DOPUNI DOZVOLE ZA PRUŽANJE PLATNIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ARHIVA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE KOSOVSKA MITROVICA, U OSNIVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE KOSOVSKA MITROVICA, U OSNIVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ARHIVA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA APOTEKARSKE USTANOVE KOSOVSKA MITROVICA, U OSNIVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA PEĆ, U OSNIVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA ŠTRPCE, U OSNIVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA KOSOVSKA MITROVICA, U OSNIVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA PRIŠTINA, U OSNIVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE KOSOVSKA MITROVICA, U OSNIVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZDRAVSTVENOG CENTRA GNJILANE, U OSNIVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" SA P.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA PRIMENJENE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA FONDA SOLIDARNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA UMETNOSTI U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU U MINISTARSTVU SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG SEKRETARA MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU U MINISTARSTVU SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU U MINISTARSTVU SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU U MINISTARSTVU SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZDRAVSTVENOG CENTRA PEĆ ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA UPOREDNO PRAVO U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA KOORDINACIONOG TELA ZA IMPLEMENTACIJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ARHEOLOŠKOG NALAZIŠTA BELO BRDO ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ARHIVA SRBIJE – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE PRIŠTINA SA SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ARHIVA SRBIJE – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA APOTEKARSKE USTANOVE KOSOVSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA ŠTRPCE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA KOSOVSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA PRIŠTINA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE KOSOVSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZDRAVSTVENOG CENTRA GNJILANE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU U MINISTARSTVU SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU U MINISTARSTVU SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" SA P.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA AKADEMIJE TEHNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA KOSOVSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA PRIMENJENE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA UMETNOSTI U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA, VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA FONDA SOLIDARNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 226-4/21 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 226-5/21 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 226-6/21 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 226-7/21 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 226-8/21 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 226-9/21 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 323-1/21 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 323-10/21 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 323-11/21 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 323-12/21 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 323-13/21 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 323-14/21 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 323-15/21 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 323-16/21 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 323-17/21 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 323-18/21 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 323-19/21 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 323-2/21 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 323-20/21 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 323-3/21 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 323-4/21 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 323-5/21 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 323-6/21 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 323-7/21 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 323-8/21 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 323-9/21 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4718/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4739/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4740/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4741/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4748/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4749/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAČINU I POSTUPKU PRIJEMA CIVILNIH LICA NA SLUŽBU U VOJSCI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O OSNOVIMA I MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE MESEČNE NAKNADE ZA UČEŠĆE U MULTINACIONALNOJ OPERACIJI I DRUGIH NOVČANIH PRIMANJA PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE I DRUGIH SNAGA ODBRANE ZA VREME UČEŠĆA U MULTINACIONALNIM OPERACIJAMA VAN GRANICA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE RADU NOĆNIH BAROVA I NOĆNIH KLUBOVA ZBOG POTEŠKOĆA U POSLOVANJU PROUZROKOVANIH EPIDEMIJOM BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANA SAVETA REGULATORNOG TELA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex