Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 51 od 19.07.2019.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, YALA HABIBI D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNAMA ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2019. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • ODLUKA O IZNOSIMA MINIMALNIH AKCIZA NA DUVANSKE PRERAĐEVINE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • ODLUKA O ODUZIMANJU SERTIFIKATA OPERATORA TRANSPORTNOG SISTEMA PRIRODNOG GASA KAO NEZAVISNOG OPERATORA SISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • ODLUKA O OSNIVANJU AKADEMIJE STRUKOVNIH STUDIJA ŠABAC ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • ODLUKA O OTVARANJU KULTURNO-INFORMATIVNOG CENTRA REPUBLIKE SRBIJE U LONDONU, UJEDINJENO KRALJEVSTVO VELIKE BRITANIJE I SEVERNE IRSKE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU RADA KOMISIJE ZA IZRADU GRAĐANSKOG ZAKONIKA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • ODLUKA O PUŠTANJU U OPTICAJ KOVANOG NOVCA APOENA OD 1, 2 I 5 DINARA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJA I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BLIŽOJ SADRŽINI PODATAKA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA U OKVIRU SISTEMA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA ZA DEVIZNA SREDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI, NORMATIVIMA I STANDARDIMA RADA CENTARA ZA SOCIJALNI RAD ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • PRAVILNIK O MINIMALNIM BEZBEDNOSNIM ZAHTEVIMA KOJE TUNEL NA JAVNOM PUTU MORA DA ISPUNJAVA SA GLEDIŠTA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA U OBLASTI PROSTORNOG I URBANISTIČKOG PLANIRANJA, IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE, GRAĐENJA I ENERGETSKE EFIKASNOSTI, KAO I LICENCAMA ZA ODGOVORNA LICA I REGISTRU LICENCIRANIH INŽENJERA, ARHITEKATA I PROSTORNIH PLANERA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • PRAVILNIK O SMERNICAMA DOBRE PRAKSE ZA OSTVARIVANJE UČEŠĆA JAVNOSTI U PRIPREMI NACRTA ZAKONA I DRUGIH PROPISA I AKATA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0121/15-11 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0159/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA POSLOVNO IME PRIVREDNOG DRUŠTVA SADRŽI NAZIV "SERBIA" ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA NOVOG SADA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA ENGIJEN LE BEN, REPUBLIKA FRANCUSKA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA NOVOG SADA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA TAVERNJI, REPUBLIKA FRANCUSKA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI PO FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2018. GODINU DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PROŠIRENJE PODRUČJA SLOBODNE ZONE "PIROT" U PIROTU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PROŠIRENJE PODRUČJA SLOBODNE ZONE "ŠABAC" U ŠAPCU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA FILMSKOG CENTRA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "KIKINDA", KIKINDA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U AKRI, REPUBLIKA GANA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA FILMSKOG CENTRA SRBIJE – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U SIDNEJU, AUSTRALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 399-10/19 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 399-11/19 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 399-12/19 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 399-2/19 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 399-3/19 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 399-4/19 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 399-5/19 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 399-6/19 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 399-7/19 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 399-8/19 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 399-9/19 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • REŠENJE O UPISU U IMENIK MIRITELJA I ARBITARA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR OBRAĐIVAČA DUVANA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7320/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7321/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7322/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7323/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7251/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7254/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7242/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7243/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7255/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7259/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7260/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7261/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7171/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7245/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7247/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7248/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7249/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7252/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7256/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7264/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA JAVNA KOMUNALNA I DRUGA JAVNA PREDUZEĆA GRADA NOVOG SADA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAČINU I USLOVIMA ZA OTPOČINJANJE OBAVLJANJA KOMUNALNIH DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA VISINE GODIŠNJEG IZNOSA BORAVIŠNE TAKSE ZA FIZIČKO LICE KOJE PRUŽA UGOSTITELJSKE USLUGE SMEŠTAJA U OBJEKTIMA DOMAĆE RADINOSTI I SEOSKOM TURISTIČKOM DOMAĆINSTVU, KAO I NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • UREDBA O PROGLAŠENJU PREDELA IZUZETNIH ODLIKA "KULTURNI PREDEO TRŠIĆ–TRONOŠA" ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • UREDBA O UPRAVLJANJU KAPITALNIM PROJEKTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • UREDBA O VRSTAMA USLUGA KOJE PRUŽA MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA I VISINI TAKSI ZA PRUŽENE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • ZAKLJUČAK POVODOM RAZMATRANJA IZVEŠTAJA O RADU AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • ZAKLJUČAK POVODOM RAZMATRANJA IZVEŠTAJA O RADU AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ZA 2018. GODINU SA IZVEŠTAJEM O SPROVOĐENJU NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2013. DO 2018. GODINE I AKCIONIM PLANOM ZA NJENO SPROVOĐENJE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • ZAKLJUČAK POVODOM RAZMATRANJA REDOVNOG GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZAŠTITNIKA GRAĐANA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)
 • ZAKLJUČAK POVODOM RAZMATRANJA IZVEŠTAJA O SPROVOĐENJU ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex