Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 51 od 12.06.2015.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, FORTIS TOBACCO D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • ODLUKA O ADEKVATNOSTI KAPITALA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE/REOSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • ODLUKA O BRISANJU SPOMENIKA KULTURE - ZGRADE POZNATE PO KAFANI "TRI LISTA DUVANA" U BULEVARU KRALJA ALEKSANDRA BROJ 18 U BEOGRADU - IZ REGISTRA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-180/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-181/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-182/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-183/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-184/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O MERAMA ZA OČUVANJE STABILNOSTI FINANSIJSKOG SISTEMA U VEZI S KREDITIMA INDEKSIRANIM U STRANOJ VALUTI ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU RADA DEVIZNOG TRŽIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O VRSTAMA DEVIZA I EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA KOJE SE KUPUJU I PRODAJU NA DEVIZNOM TRŽIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ NARODNA BANKA SRBIJE NAPLAĆUJE NAKNADU ZA IZVRŠENE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU CENA REZERVISANIH POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM POŠTANSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • ODLUKA O NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA U VEZI SA EFEKTIVNIM STRANIM NOVCEM IZMEĐU NARODNE BANKE SRBIJE I BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA UČEŠĆE U PREGOVORIMA SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI O FORMIRANJU ZAJEDNICE SRPSKIH OPŠTINA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • ODLUKA O POSTUPANJU BANKE PO PRIGOVORU PRAVNOG LICA I POSTUPANJU NARODNE BANKE SRBIJE PO PRITUŽBI TOG LICA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • ODLUKA O PROMENI NAZIVA UČITELJSKOG FAKULTETA U VRANJU UNIVERZITETA U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • ODLUKA O SISTEMU UPRAVLJANJA U DRUŠTVU ZA OSIGURANJE/REOSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • ODLUKA O SLUČAJEVIMA I USLOVIMA PLAĆANJA, NAPLAĆIVANJA, UPLATA I ISPLATA U EFEKTIVNOM STRANOM NOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA MENJAČKIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA NADZORA NAD POSLOVANJEM DRUŠTVA ZA OSIGURANJE/REOSIGURANJE I DRUGIH SUBJEKATA NADZORA U DELATNOSTI OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • ODLUKA O USLOVIMA OTVARANJA I NAČINU VOĐENJA DEVIZNIH RAČUNA REZIDENATA, KAO I DINARSKIH I DEVIZNIH RAČUNA NEREZIDENATA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-626/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-9346/2012 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O LISTI OPASNIH MATERIJA I NJIHOVIM KOLIČINAMA I KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE VRSTE DOKUMENTA KOJE IZRAĐUJE OPERATER SEVESO POSTROJENJA, ODNOSNO KOMPLEKSA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O ORGANIZOVANJU, SPROVOĐENJU I NAČINU POLAGANJA VOZAČKOG ISPITA, VOĐENJU I ROKOVIMA ČUVANJA EVIDENCIJA O VOZAČKOM ISPITU I USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNI VOZILO NA KOJEM SE OBAVLJA VOZAČKI ISPIT ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU, NAČINU VOĐENJA I ROKOVIMA ČUVANJA EVIDENCIJA IZ OBLASTI OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O TEORIJSKOJ I PRAKTIČNOJ OBUCI KANDIDATA ZA VOZAČE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA PRIVREDNO DRUŠTVO, ODNOSNO OGRANAK PRIVREDNOG DRUŠTVA ILI SREDNJA STRUČNA ŠKOLA KOJI VRŠE OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA VOZAČE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IMENOVANJU DIREKTORA PRIVREDNOG DRUŠTVA "PROSVETNI PREGLED" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O PRIDRUŽENOM ČLANSTVU GRADA BEOGRADA ASOCIJACIJI "EUROCITIES" ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RAZREŠENJU DIREKTORA PRIVREDNOG DRUŠTVA "PROSVETNI PREGLED" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA VRANJA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA KRFA, REPUBLIKA GRČKA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE IRIG, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE DRVAR, BOSNA I HERCEGOVINA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POVEĆANJE OSNOVNOG KAPITALA JAVNOG PREDUZEĆA "JUGOIMPORT - SDPR" ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O RADU AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA VISINU TROŠKOVA ZA OVERAVANJE MERILA KOJE SPROVODI OVLAŠĆENO TELO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU POTISKI VODOVODI, HORGOŠ ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA VISINU TROŠKOVA ZA OVERAVANJE MERILA KOJE SPROVODI OVLAŠĆENO TELO JAVNO PREDUZEĆE "SRBIJAGAS", NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA AERODROMSKE USLUGE "AERODROM NIŠ", NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE OPŠTINE NEGOTIN ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA "STARA PLANINA" KNJAŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA, 24 BROJ 119-6457/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA, 24 BROJ 119-6460/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA "STARA PLANINA" KNJAŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU SEKRETARA MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA SRPSKO-RUSKOG HUMANITARNOG CENTRA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA, 24 BROJ 119-6452/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA, 24 BROJ 119-6454/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, RADI IZGRADNJE NAPLATNE STANICE NA DRŽAVNOM PUTU IA REDA I BAZE ZA ODRŽAVANJE PUTEVA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE GROCKA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U NARODNOJ REPUBLICI BANGLADEŠ, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U NJU DELHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U NARODNOJ REPUBLICI BANGLADEŠ, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U NJU DELHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • UPUTSTVO O IZMENAMA I DOPUNAMA UPUTSTVA ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA SA INOSTRANSTVOM ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA MENJAČKIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • UREDBA O OBELEŽAVANJU (MARKIRANJU) DERIVATA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex