Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 50 od 12.07.2019.)


 • AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE PREVENCIJE I SUZBIJANJA TRGOVINE LJUDIMA, POSEBNO ŽENAMA I DECOM I ZAŠTITE ŽRTAVA ZA 2019. I 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA JUN 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • ISPRAVKA MALOPRODAJNIH CENA DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE A.D. ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • ISPRAVKA REŠENJA O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE A.D. ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA ORGANIZACIJU ČETVRTE KINA–CIEZ MINISTARSKE KONFERENCIJE O INOVACIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU, RS BROJ 30 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU, RS BROJ 31 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA, RS BROJ 28 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA, RS BROJ 29 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANA REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POSTUPKU PO PRIGOVORU I PRITUŽBI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POSTUPKU PO PRIGOVORU I PRITUŽBI PRAVNOG LICA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH, AKADEMSKIH I INTEGRISANIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, RS BROJ 26 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA REPUBLIČKE IZBORNE KOMISIJE ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE HIDROELEKTRANA "BRODAREVO 1" I "BRODAREVO 2" NA RECI LIM ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU REPUBLIČKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U JEDRENU, REPUBLIKA TURSKA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-05-02064/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-05-02065/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-05-02066/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-05-02067/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-05-2068/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-05-2069/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-05-2070/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-05-2071/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-05-2072/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-05-2073/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-05-2074/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-05-2075/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-05-2076/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-05-2083/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ULICE BRAĆE RADIĆ U SUBOTICI ZA PROSTORNU KULTURNO-ISTORIJSKU CELINU ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ISTRAŽIVANJU UDESA I OZBILJNIH NEZGODA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBEZBEĐIVANJU KONTINUIRANE PLOVIDBENOSTI VAZDUHOPLOVA I DRUGIH VAZDUHOPLOVNIH PROIZVODA, DELOVA I UREĐAJA I O ODOBRAVANJU VAZDUHOPLOVNO-TEHNIČKIH ORGANIZACIJA I OSOBLJA KOJI SE BAVE OVIM POSLOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O MERILIMA BRZINE VOZILA U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽINI PRIJAVE ZA EVIDENTIRANJE OBVEZNIKA PDV, POSTUPKU EVIDENTIRANJA I BRISANJA IZ EVIDENCIJE I O OBLIKU I SADRŽINI PORESKE PRIJAVE PDV ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • PRAVILNIK O KVALITETU USITNJENOG MESA, POLUPROIZVODA OD MESA I PROIZVODA OD MESA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU IZBORA ČLANOVA KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE LICENCE ZA ODGOVORNOG PLANERA, ODGOVORNOG PROJEKTANTA I ODGOVORNOG IZVOĐAČA, KAO I PRAVU I VISINI NAKNADE ZA RAD U KOMISIJI ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • PRAVILNIK O NEPOKRETNIM REZERVOARIMA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA PORESKO OSLOBOĐENJE PO OSNOVU ORGANIZOVANJA REKREACIJE, SPORTSKIH DOGAĐAJA I AKTIVNOSTI ZA ZAPOSLENE ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA PORESKO OSLOBOĐENJE ZA PRIMANJA ZAPOSLENOG PO OSNOVU SOPSTVENIH AKCIJA KOJE STEKNE BEZ NAKNADE ILI PO POVLAŠĆENOJ CENI ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • PRAVILNIK O PLANU PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • PRAVILNIK O PROGRAMU, NAČINU POLAGANJA POSEBNOG STRUČNOG ISPITA ZA CARINSKOG SLUŽBENIKA I EVIDENCIJI O POLOŽENIM ISPITIMA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU IZUZIMANJA KVALIFIKOVANIH PRIHODA IZ OSNOVICE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PORESKI KREDIT ZA ULAGANJE U KAPITAL NOVOOSNOVANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA KOJE OBAVLJA INOVACIONU DELATNOST ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PRIZNAVANJE TROŠKOVA KOJI SU NEPOSREDNO POVEZANI SA ISTRAŽIVANJEM I RAZVOJEM U PORESKOM BILANSU U DVOSTRUKO UVEĆANOM IZNOSU ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 16019/15, OKILJ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0234/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-46-00-00391/2018-08 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU DOZVOLE ZA PRUŽANJE PLATNIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA "ELEKTROMREŽA SRBIJE", BEOGRAD ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2018. GODINE I ZAVRŠNI RAČUN TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZBORU DIREKTORA "JAT-TEHNIKA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ODRŽAVANJE I OPRAVKU VAZDUHOPLOVA, BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O UTVRĐIVANJU CENA REZERVISANIH POŠTANSKIH USLUGA U UNUTRAŠNJEM POŠTANSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OTVARANJE AMBASADE REPUBLIKE KAZAHSTAN U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-6990/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-6991/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-6992/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-6993/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-6994/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-6996/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-6997/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-6998/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7000/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7001/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7002/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7004/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7005/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O DODELI SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU ODLAGANJA KRIVIČNOG GONJENJA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O DOPUNI DOZVOLE ZA PRUŽANJE PLATNIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA DONJA GUŠTERICA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA OBILIĆ ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA STOČARSKO-VETERINARSKOG CENTRA ZA REPRODUKCIJU I VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE "VELIKA PLANA" U VELIKOJ PLANI ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA KOLUBARSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U VALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U JEDRENU, REPUBLIKA TURSKA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AVIO-SLUŽBE VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA NACIONALNE AKADEMIJE ZA JAVNU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA – ZASTUPNIKA REPUBLIKE SRBIJE PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U SUBOTICI ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA OBILIĆ ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA SAVETA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA KOLUBARSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U VALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA I IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA REPUBLIČKOG SAVETA ZA ZAPOŠLJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA STOČARSKO-VETERINARSKOG CENTRA ZA REPRODUKCIJU I VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE "VELIKA PLANA" U VELIKOJ PLANI ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 395-1/19 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 395-2/19 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR UVOZNIKA DUVANA, OBRAĐENOG DUVANA, PRERAĐENOG DUVANA, ODNOSNO DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6976/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7065/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7089/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • UREDBA O DAVANJU U ZAKUP VODNOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • UREDBA O KATEGORIZACIJI ŽELEZNIČKIH PRUGA KOJE PRIPADAJU JAVNOJ ŽELEZNIČKOJ INFRASTRUKTURI ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE, ODNOSNO HITNIH RADOVA NA SANACIJI OBJEKATA ZA ZAŠTITU OD VODA OŠTEĆENIH U POPLAVAMA IZAZVANIM ELEMENTARNOM NEPOGODOM U JUNU 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, RS BROJ 25 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex