Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 5/2023 od 24.01.2023.)


  • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 5/2023)
  • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 42860/18, VASIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2023)
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRIVREMENIM MERAMA ZA BANKE U CILJU ADEKVATNOG UPRAVLJANJA KREDITNIM RIZIKOM U PORTFOLIJU POLJOPRIVREDNIH KREDITA U USLOVIMA OTEŽANE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2023)
  • ODLUKA O IZMENAMA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE PRISTUPA SISTEMU ZA PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2023)
  • REŠENJE DIREKTOR AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0011/22-11 ("Sl. glasnik RS", br. 5/2023)
  • REŠENJE DIREKTOR AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0693/20-11 ("Sl. glasnik RS", br. 5/2023)
  • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, PROCEDURAMA, UPRAVLJANJU I NAČINU RADA U JEDINSTVENIM INFORMACIONIM SISTEMIMA ZA POJEDINAČNE OBLASTI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNOG NASLEĐA, KAO I O OBAVEZAMA USTANOVA ZAŠTITE I ZAPOSLENIH ("Sl. glasnik RS", br. 5/2023)