Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 5 od 25.01.2017.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PRIVREDNO DRUŠTVO "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PRIVREDNO DRUŠTVO "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PRIVREDNO DRUŠTVO "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • NAREDBA O UTVRĐIVANJU OPERATIVNOG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2015. I 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA USTAVNOG SUDA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA "KORIDORI SRBIJE" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SLIVA AKUMULACIJE PRVONEK NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA ZA IZBOR KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA I ČLANOVE SAVETA AGENCIJE ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA SUZBIJANJE SIVE EKONOMIJE I ZAJEDNIČKE GRUPE ZA UNAPREĐENJE POZICIJE REPUBLIKE SRBIJE NA LISTI SVETSKE BANKE "DOING BUSINESS" ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI U VEZI SA POVERAVANJEM INDIREKTNOG UPRAVLJANJA PROGRAMOM IPARD ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-1/2017-01 ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-46/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-48/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAP", DONJI MILANOVAC SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • PODACI O KRETANJU PROSEČNE MESEČNE ZARADE BEZ POREZA I DOPRINOSA I O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U REPUBLICI SRBIJI OD 1. JULA 2016. DO 31. DECEMBRA 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • PODACI O PROSEČNIM GODIŠNJIM ZARADAMA I PROSEČNIM GODIŠNJIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA U REPUBLICI SRBIJI U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U DECEMBRU 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • PODATAK O PROSEČNOJ GODIŠNJOJ ZARADI PO ZAPOSLENOM U REPUBLICI SRBIJI ISPLAĆENOJ U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • PRAVILA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILA POSLOVANJA ORGANIZATORA FONDA ZA ZAŠTITU INVESTITORA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZGLEDU SLUŽBENOG ODELA CARINSKIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA, NAČINU I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA SPROVOĐENJE MERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRAČUNU, NAČINU I ROKOVIMA UPLATE REDOVNOG DOPRINOSA ČLANOVA FONDA ZA ZAŠTITU INVESTITORA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • PRAVILNIK O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANJA O PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE U BUDŽETIMA LOKALNE VLASTI U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REGULATORNE AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZNOSU SREDSTAVA KOJA SE PRENOSE FILIJALI U TOKU 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA HIGIJENU I TEHNOLOGIJU MESA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA STOMATOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA VISOKE MEDICINSKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA U ĆUPRIJI ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA VISOKE POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA U PROKUPLJU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA BEOGRADSKE FILHARMONIJE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA LEČENJE I REHABILITACIJU "NIŠKA BANJA", NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA ŠTRPCE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG KULTURNOG CENTRA KRAGUJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA BEOGRADSKE FILHARMONIJE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA BEOGRADSKE FILHARMONIJE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U SALCBURGU, REPUBLIKA AUSTRIJA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U TORONTU, KANADA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA SREDNJOBANATSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U ZRENJANINU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA REZERVE ENERGENATA U MINISTARSTVU RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA – GLAVNOG UPRAVNOG INSPEKTORA UPRAVNOG INSPEKTORATA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNI DUG U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U UŽICU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U VALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U ZRENJANINU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA – ZASTUPNIKA REPUBLIKE SRBIJE PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA KOMESARA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG KULTURNOG CENTRA KRAGUJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA, ČLANOVA I VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKE AGENCIJE ZA STANOVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE AGENCIJE ZA STANOVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA U MINISTARSTVU GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA VISOKE MEDICINSKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA U ĆUPRIJI ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA STOMATOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VIŠE POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENE ŠKOLE U PROKUPLJU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME "TORLAK" ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MULTIDISCIPLINARNA ISTRAŽIVANJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME "TORLAK" ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA BEOGRADSKE FILHARMONIJE – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA BEOGRADSKE FILHARMONIJE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA BEOGRADSKE FILHARMONIJE – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA ŠTRPCE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE, 05 BROJ 404-254/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE, 05 BROJ 404-256/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE, 05 BROJ 404-258/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE, 05 BROJ 404-259/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI SLOVENIJI ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • UREDBA O DOPUNAMA UREDBE O OBELEŽAVANJU (MARKIRANJU) DERIVATA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O MONITORINGU KVALITETA DERIVATA NAFTE I BIOGORIVA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • UREDBA O NAČINU POSTEPENOG ISKLJUČIVANJA IZ PLOVIDBE TANKERA BEZ DVOSTRUKE OPLATE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • UREDBA O POSTUPKU PO KOME SE BIRAJU INFRASTRUKTURNI PROJEKTI I POSTUPKU PO KOME SE SPROVODI PODRŠKA UNAPREĐENJA LOKALNE I REGIONALNE INFRASTRUKTURE – GRADIMO ZAJEDNO ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA NA PRISTANIŠTU ZA POSEBNE NAMENE ZA PRETOVAR NAFTE I NAFTNIH DERIVATA U SREMSKIM KARLOVCIMA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICANJA REGIONALNOG I LOKALNOG RAZVOJA U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA STANDARDIZOVANOG SETA USLUGA ZA AKREDITOVANE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex