Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 49/2023 od 16.06.2023.)

 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTOPUTA E-75 SUBOTICA – BEOGRAD (BATAJNICA) ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • ODLUKA O DOPUNI I IZMENAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA PRAVA DETETA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA IZRADU I PRAĆENJE SPROVOĐENJA PLANA IMPLEMENTACIJE GARANCIJE ZA MLADE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNI DUG U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA VODNE PUTEVE U MINISTARSTVU GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA PESTICIDE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA PESTICIDE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA, ČLANOVA I VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA EVROPSKE STUDIJE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA EVROPSKE STUDIJE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA STOČARSTVO U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA STOČARSTVO U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE DEČANI ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA ZEMUN ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA ZEMUN ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA KULTURE "STUDENTSKI GRAD" ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA KULTURE "STUDENTSKI GRAD" ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA OSNIVANJE PRIVREDNOG DRUŠTVA SERBHUNGAS D.O.O. ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA POSLOVNO IME DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SADRŽI REČ "SERBIA" ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O RADU PRIVREDNOG DRUŠTVA "PROSVETNI PREGLED" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5313/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5314/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5327/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5329/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5334/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5336/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5359/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5078/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5077/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5090/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5092/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5093/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5094/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5180/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU TEKSTA PROGRAMA FINANSIJSKE PODRŠKE MERE I AKTIVNOSTI U OBLASTI OČUVANJA I JAČANJA ODNOSA REPUBLIKE SRBIJE I DIJASPORE KROZ PODRŠKU UDRUŽENJIMA DIJASPORE, REGIONA I MATIČNE DRŽAVE U 2023. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA KROZ PODRŠKU PODIZANJA VIŠEGODIŠNJIH PROIZVODNIH ZASADA VINOVE LOZE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O ISPITU ZA INSPEKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O POSEBNOM STRUČNOM ISPITU ZA MATIČARA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • PRAVILNIK O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA UČENIKA SA SMETNJAMA U RAZVOJU ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • STRUČNO UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE UPISA U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH I INTEGRISANIH STUDIJA NA VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 346-2/23 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 346-3/23 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 346-4/23 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 346-5/23 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 346-6/23 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 346-7/23 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 348-2/23 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 348-3/23 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 348-4/23 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 348-5/23 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 348-6/23 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 348-7/23 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 348-8/23 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 348-9/23 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 348-10/23 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 348-11/23 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 348-12/23 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 348-13/23 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 348-14/23 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 348-15/23 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 348-16/23 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 348-17/23 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 348-18/23 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-84/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-74/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-2023/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU DOZVOLE ZA IZDAVANJE ELEKTRONSKOG NOVCA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA MAJ 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • ODLUKA O VISINI, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE I DRUGIH NAKNADA ZA ČLANOVE KOMORE BIOHEMIČARA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)