Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 49/2022 od 21.04.2022.)


 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 107 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 108 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 109 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • UREDBA O USLOVIMA ISPORUKE I SNABDEVANJA PRIRODNIM GASOM ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O STANJIMA U SLUŽBI PROFESIONALNIH VOJNIH LICA I O UNAPREĐIVANJU OFICIRA I PODOFICIRA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU I USAVRŠAVANJU U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU LISTE TEHNIČKIH UREĐAJA I PREDMETA ZA KOJE POSTOJI OBAVEZA PLAĆANJA POSEBNE NAKNADE NOSIOCIMA AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • ODLUKA O PRIVREMENOM OGRANIČENJU IZVOZA OSNOVNIH POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENIH PROIZVODA BITNIH ZA STANOVNIŠTVO ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ARHEOLOŠKOG NALAZIŠTA BELO BRDO ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA – GLAVNOG UPRAVNOG INSPEKTORA UPRAVNOG INSPEKTORATA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA – GLAVNOG UPRAVNOG INSPEKTORA UPRAVNOG INSPEKTORATA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNI DUG U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA GEOLOŠKOG ZAVODA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AVIO-SLUŽBE VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA I IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA PROUČAVANJE LEKOVITOG BILJA "DR JOSIF PANČIĆ" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-3344/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-3345/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-3390/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O DODELI SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU ODLAGANJA KRIVIČNOG GONJENJA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA SA PROGRAMOM PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU I FINANSIJSKI PLAN ZA REALIZACIJU PROGRAMA PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU "DRŽAVNA LUTRIJA SRBIJE" D.O.O. BEOGRAD ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN I PROGRAM RADA ZAVODA ZA VREDNOVANJE KVALITETA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI DTD VD "SREDNJA BAČKA" D.O.O. BEČEJ ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE VRNJAČKA BANJA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA ŽIVINICE, BOSNA I HERCEGOVINA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3383/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3384/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O VRSTAMA FISKALNIH RAČUNA, TIPOVIMA TRANSAKCIJA, NAČINIMA PLAĆANJA, POZIVANJU NA BROJ DRUGOG DOKUMENTA I POJEDINOSTIMA OSTALIH ELEMENATA FISKALNOG RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PONOVNU UPOTREBU, RECIKLAŽU I KORIŠĆENJE ODREĐENIH VRSTA OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • PRAVILNIK O BLIŽEM SADRŽAJU I SMERNICAMA ZA ODREĐIVANJE NACIONALNIH CILJEVA INTEGRISANOG NACIONALNOG ENERGETSKOG I KLIMATSKOG PLANA, NAČINU NJEGOVE IZRADE I IZVEŠTAVANJU O NJEGOVOJ REALIZACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA ŽELEZNIČKE PRUGE BEOGRAD CENTAR – RESNIK – MLADENOVAC – VELIKA PLANA NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • ODLUKA O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA ŽELEZNIČKE PRUGE BEOGRAD–NIŠ NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA BROJ 740-05-02847/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA BROJ 740-05-02856/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA BROJ 740-05-02874/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA BROJ 740-05-03721/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA BROJ 740-05-05448/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA IVANJICA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA IVANJICA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 230-1/22 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • IZNOS MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE LICA ZA KOJA SE SREDSTVA ZA UPLATU DOPRINOSA OBEZBEĐUJU U BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-618/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-619/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-620/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-621/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-622/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-623/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-624/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-625/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-626/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-627/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-628/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-629/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-630/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-631/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-632/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-633/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA REPUBLIČKOG JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0270/21-11 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0651/19-11 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "CARSKA BARA" ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA JP "VELIKI PARK", UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "VELIKI PARK", UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)