Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 49/2021 od 14.05.2021.)


 • NAREDBA O DOPUNI NAREDBE O RADNOM VREMENU I PROSTORNIM OGRANIČENJIMA ZA VREME NEPOVOLJNE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE TOKOM TRAJANJA ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2021)
 • ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU DAVANJA I ODUZIMANJA SAGLASNOSTI ZA PRUŽANJE USLUGA POVEZANIH S VIRTUELNIM VALUTAMA U STRANOJ DRŽAVI ("Sl. glasnik RS", br. 49/2021)
 • ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE IMALACA VIRTUELNIH VALUTA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2021)
 • ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA NADZORA NAD PRUŽAOCEM USLUGA POVEZANIH S VIRTUELNIM VALUTAMA I IZDAVAOCEM I IMAOCEM VIRTUELNIH VALUTA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2021)
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ NARODNA BANKA SRBIJE NAPLAĆUJE NAKNADU ZA IZVRŠENE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SMERNICAMA ZA PRIMENU ODREDABA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ZA OBVEZNIKE NAD KOJIMA NARODNA BANKA SRBIJE VRŠI NADZOR ("Sl. glasnik RS", br. 49/2021)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA I PROVERE IDENTITETA FIZIČKOG LICA KORIŠĆENJEM SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2021)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE EKSPLOATACIJE ZLATA NA ISTRAŽNOM PROSTORU "POTAJ ČUKA – TISNICA" NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 49/2021)
 • ODLUKA O NAČINU IZRAČUNAVANJA MINIMALNOG KAPITALA I IZVEŠTAVANJU O MINIMALNOM KAPITALU PRUŽAOCA USLUGA POVEZANIH S VIRTUELNIM VALUTAMA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2021)
 • ODLUKA O OBAVLJANJU PLAĆANJA U DEVIZAMA U VEZI S TRANSAKCIJAMA S DIGITALNOM IMOVINOM ("Sl. glasnik RS", br. 49/2021)
 • ODLUKA O SADRŽINI I FORMI EVIDENCIJE KOJU VODI PRUŽALAC USLUGA POVEZANIH S VIRTUELNIM VALUTAMA KOJI DRŽI NOVČANA SREDSTVA, ODNOSNO VIRTUELNE VALUTE KORISNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2021)
 • ODLUKA O SADRŽINI REGISTRA PRUŽALACA USLUGA POVEZANIH S VIRTUELNIM VALUTAMA I BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA TOG REGISTRA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2021)
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O DIGITALNOJ IMOVINI KOJE SE ODNOSE NA DAVANJE DOZVOLE ZA PRUŽANJE USLUGA POVEZANIH S VIRTUELNIM VALUTAMA I SAGLASNOSTI NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2021)
 • ODLUKA O USLOVIMA UPRAVLJANJA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIM SISTEMOM PRUŽAOCA USLUGA POVEZANIH S VIRTUELNIM VALUTAMA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2021)
 • PRAVILNIK O DOKUMENTACIJI KOJA SE PODNOSI UZ ZAHTEV ZA IZMENU, ODNOSNO DOPUNU REŠENJA O REGISTRACIJI SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJE I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 49/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA POLAZNIKE KURSA ZA OSNOVNU OBUKU PRIPADNIKA VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU ODGAJIVAČNICE ZA ŽIVOTINJE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2021)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU UPRAVLJANJA, ODRŽAVANJA I KORIŠĆENJA INFORMACIONOG SISTEMA U ŠUMARSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 49/2021)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA POSTREGISTRACIONE KONTROLE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 49/2021)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U BELIZEU, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U VAŠINGTONU ("Sl. glasnik RS", br. 49/2021)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KOMONVELTU DOMINICI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U VAŠINGTONU ("Sl. glasnik RS", br. 49/2021)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI SURINAM, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U VAŠINGTONU ("Sl. glasnik RS", br. 49/2021)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNIVANJU MUZEJA ŽRTAVA GENOCIDA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2021)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PEČATU DRŽAVNIH I DRUGIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2021)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UGOVORIMA O PREVOZU U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 49/2021)
 • ZAKON O TEHNIČKIM ZAHTEVIMA ZA PROIZVODE I OCENJIVANJU USAGLAŠENOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 49/2021)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 49/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex