Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 48/2022 od 15.04.2022.)


 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE NA NOVOM ZELANDU, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U KANBERI ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE NA NOVOM ZELANDU, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U KANBERI ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KRALJEVINI BUTAN, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U NJU DELHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KRALJEVINI BUTAN, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U NJU DELHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI FIDŽI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U KANBERI ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI FIDŽI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U KANBERI ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)
 • UREDBA O DOPUNAMA UREDBE O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)
 • UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "NEDELJA CRVENOG KRSTA" ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE UREĐENJA DELA PRIOBALJA GRADA BEOGRADA – PODRUČJE PRIOBALJA REKE SAVE ZA PROJEKAT "BEOGRAD NA VODI" ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOZA OSNOVNIH POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENIH PROIZVODA BITNIH ZA STANOVNIŠTVO ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PRIKUPLJANJE ČINJENICA O STATUSU NOVOROĐENE DECE ZA KOJU SE SUMNJA DA SU NESTALA IZ PORODILIŠTA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG INSPEKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA KOMESARA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA SRPSKU KULTURU – PRIŠTINA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA SRPSKU KULTURU – PRIŠTINA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA SRPSKOG DELA JUGOSLOVENSKO-RUMUNSKE MEŠOVITE KOMISIJE ZA ĐERDAP ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA NACIONALNOG KOMITETA ZA OLAKŠICE U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NACIONALNOG KOMITETA ZA BEZBEDNOST U VAZDUHOPLOVSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)
 • REŠENJE O DODELI SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU ODLAGANJA KRIVIČNOG GONJENJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "REZERVAT UVAC" ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O RADU AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2021. GODINE I ZAVRŠNI RAČUN TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE EVROPSKOG PRVENSTVA ZA MLADE 2022, U BEOGRADU 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PORESKO OSLOBOĐENJE PO OSNOVU ZARADE ZAPOSLENIH NA ISTRAŽIVANJU I RAZVOJU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONITORINGA BEZBEDNOSTI HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA I HRANE ZA ŽIVOTINJE KOJA SE UVOZI ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA PRIZNAVANJE, POSTUPKU PRIZNAVANJA OZNAKA ZA MIRNA VINA I NEKA SPECIJALNA VINA SA GEOGRAFSKIM POREKLOM, KAO I O NAČINU PROIZVODNJE I OBELEŽAVANJA MIRNIH VINA I NEKIH SPECIJALNIH VINA SA GEOGRAFSKIM POREKLOM ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O SADRŽINI I OBRASCU ZAHTEVA ZA UPIS U REGISTAR ODGAJIVAČKIH ORGANIZACIJA I ORGANIZACIJA SA POSEBNIM OVLAŠĆENJIMA, KAO I SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA TOG REGISTRA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)
 • PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA SLUŽBENE KONTROLE ŽIVOTINJA PRE I POSLE NJIHOVOG KLANJA NA PRISUSTVO TRIHINELE U MESU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)
 • PRAVILNIK O OBRAČUNU PROSEČNE VELEPRODAJNE CENE DERIVATA NAFTE EVRO DIZEL I EVRO PREMIJUM BMB 95 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU FUNKCIONISANJA, POVEZIVANJA I VOĐENJA JEDINSTVENOG INFORMACIONOG SISTEMA ZA MUZEJE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)
 • NAREDBA O ZABRANI SAKUPLJANJA POJEDINIH ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJE FLORE I FAUNE U 2022. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 229-1/22 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 229-2/22 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-101/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-170/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)
 • SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "DINAMIC TOBACCO" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, ORBICO TRGOVINA I USLUGE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "HEDON LIFE" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 48/2022)