Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 48 od 04.07.2019.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE A.D. ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O PROGLAŠENJU ELEMENTARNE NEPOGODE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BROJU SUDIJA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE I REALIZACIJU PROJEKTA IZGRADNJE TOPLOVODA OBRENOVAC – NOVI BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE OD 2021. DO 2035. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA EKSPLOATACIJE KOLUBARSKOG LIGNITSKOG BASENA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE SMEDEREVSKA PALANKA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU ODBORA ZA ORGANIZACIJU ČETVRTE KINA–CIEZ MINISTARSKE KONFERENCIJE O INOVACIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU MATIČNIH PODRUČJA NA TERITORIJI OPŠTINE KOVAČICA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • POSLOVNIK O RADU SAVETA ORGANIZACIONE JEDINICE SA SEDIŠTEM U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • POSLOVNIK O RADU SAVETA ORGANIZACIONE JEDINICE SA SEDIŠTEM U NOVOM SADU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • PRAVILNIK O CARINSKIM OBELEŽJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • PRAVILNIK O IZGLEDU, SADRŽINI I NAČINU DOSTAVLJANJA PRIJAVE SA PODACIMA OD ZNAČAJA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE KOJU JE OBVEZNIK NAKNADE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE DUŽAN DA PODNESE ORGANU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, ODNOSNO PRIJAVE KOJU JE OBVEZNIK NAKNADE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE DUŽAN DA PODNESE NADLEŽNOM ORGANU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, ODNOSNO GRADSKOJ UPRAVI MESEČNO ZA PREUZIMANJA, ODNOSNO ISPORUKE ROBE U TOKU MESECA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O OSTVARIVANJU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA U INOSTRANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU KVALITETNIH PRIPLODNIH GRLA ZA UNAPREĐENJE PRIMARNE STOČARSKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA NAKNADNE KONTROLE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA UNUTRAŠNJE KONTROLE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • PRAVILNIK O PARAMETRIMA ZA PRORAČUN KOLIČINA EMITOVANIH ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VAZDUH NA OSNOVU VRSTA I KOLIČINA UTROŠENIH GORIVA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O ELEMENTIMA UGOVORA O KORIŠĆENJU ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU PRENOSA PODATAKA O OBVEZNICIMA DOPRINOSA – POSLODAVCIMA I ISPLATIOCIMA PRIHODA U JEDINSTVENU BAZU CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU ODREĐIVANJA I DODELJIVANJA JEDINSTVENOG BROJA ZA POTREBE SOCIJALNOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • PRAVILNIK O UPRAVLJANJU MEDICINSKIM OTPADOM ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA POSTREGISTRACIONE KONTROLE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • PRAVILNIK O VISINI JEDINIČNIH EMISIJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VAZDUH I VISINI KOREKCIONOG FAKTORA ZA POTREBE PRORAČUNA IZNOSA NAKNADE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE ZA FIZIČKA LICA U 2019. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • PRAVILNIK O ČUVANJU, ZAŠTITI I SIGURNOSTI PODATAKA U OKVIRU INFORMACIONOG SISTEMA CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0018/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE PRVENSTVA SVETA U SAMBOU ZA JUNIORE I MLAĐE JUNIORE, U NOVOM SADU 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI BROJ 1 PLANA I PROGRAMA RADA ZAVODA ZA VREDNOVANJE KVALITETA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JP "AERODROM NIŠ" NIŠ ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFORMISANJA PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU U AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJA "MREŽA – MOST" BEOGRAD ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU VIŠKA PRIHODA AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD OPŠTINE ŽABALJ", ŽABALJ ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, KRAGUJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM I PUTEVIMA "LJUBOVIJA", LJUBOVIJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O ODOBRAVANJU OTVARANJA PUTNOG PRELAZA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU GENERALNOG SEKRETARA STRUČNE SLUŽBE ZAŠTITNIKA GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ DIREKTORA CENTRA ZA RAZMINIRANJE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG INSPEKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA IGRE NA SREĆU U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA U SEKTORU ZA MATERIJALNO FINANSIJSKE POSLOVE U STRUČNOJ SLUŽBI ZAŠTITNIKA GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA U SEKTORU ZA NORMATIVNE POSLOVE U STRUČNOJ SLUŽBI ZAŠTITNIKA GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA U SEKTORU ZA OPŠTE POSLOVE U STRUČNOJ SLUŽBI ZAŠTITNIKA GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA U SEKTORU ZA PRIJEM GRAĐANA U STRUČNOJ SLUŽBI ZAŠTITNIKA GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA U SEKTORU ZA PROJEKTE U STRUČNOJ SLUŽBI ZAŠTITNIKA GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA U SEKTORU ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA I PRAVA LICA LIŠENIH SLOBODE U STRUČNOJ SLUŽBI ZAŠTITNIKA GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA U SEKTORU ZA ZAŠTITU PRAVA DETETA, RODNU RAVNOPRAVNOST I PRAVA OSOBA SA INVALIDITETOM U STRUČNOJ SLUŽBI ZAŠTITNIKA GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA U SEKTORU ZA ZAŠTITU PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA I OSTALIH MANJINSKIH PRAVA I SLOBODA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA KOMESARA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU ŠEFA KABINETA ZAŠTITNIKA GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU VRŠENJA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA KOORDINACIONOG TELA ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRA ZA RAZMINIRANJE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 342-2/19 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 342-3/19 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6711/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401–6710/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401–6781/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU GUBITKA REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA KOD POSLODAVCA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6599/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6600/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU OBRAČUNSKOG IZNOSA PROSEČNE GODIŠNJE ZARADE ZA OSIGURANIKE KOJI OSTVARUJU PRAVO U JUNU 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE POGREBNIH TROŠKOVA ZA KORISNIKE PENZIJA ZA JUL, AVGUST I SEPTEMBAR 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • REŠENJE USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-351/2015 I IZDVOJENA MIŠLJENJA SUDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • UREDBA O NAČINU I MODALITETIMA IZRAČUNAVANJA TROŠKOVA KOJI SU NASTALI KAO DIREKTAN REZULTAT SAOBRAĆANJA VOZA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • ZAKLJUČAK O IMENOVANJU GUVERNERA I ZAMENIKA GUVERNERA REPUBLIKE SRBIJE U AZIJSKOJ INFRASTRUKTURNOJ INVESTICIONOJ BANCI ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • ZAKLJUČAK PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 6/0-03-600/2019-1 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA MONITORINGA STATUSA VODA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex