Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 48 od 22.06.2018.)


 • IZMENE I DOPUNE JAVNOBELEŽNIČKOG POSLOVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O SEDIŠTU UPRAVE CARINA, OSNIVANJU, POČETKU I PRESTANKU RADA CARINARNICA, CARINSKIH ISPOSTAVA, ODSEKA I REFERATA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • ODLUKA O FINANSIRANJU NABAVKE UDŽBENIKA SREDSTVIMA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI, A ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPOMENIKA PRIRODE "ĐAVOLJA VAROŠ" ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU NACRTA STRATEŠKOG DOKUMENTA ORAZVOJU SISTEMA JAVNOG INFORMISANJA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-275/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-276/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-277/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-330/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-331/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-332/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-337/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-341/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-344/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-350/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-354/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-360/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU ELEMENTARNE NEPOGODE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-279/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-138/2016 I IZDVOJENA MIŠLJENJA SUDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O EVIDENCIJI U SREDNJOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE, VRSTI, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA, DOSTAVLJANJA PODATAKA I PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • PRAVILNIK O IZGLEDU I SADRŽINI OBRASCA UPITNIKA O IDENTIFIKACIONIM PODACIMA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I IZDAVANJU JAVNIH ISPRAVA U OSNOVNOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU I NAPREDOVANJU U ZVANJA NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU DOBARA I USLUGA ČIJI SE PROMET OPOREZUJE PO POSEBNOJ STOPI PDV ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O JAVNIM ISPRAVAMA KOJE IZDAJE SREDNJA ŠKOLA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PREMEŠTAJU ZAPOSLENIH U DIPLOMATSKO-KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O STANDARDIMA MATERIJALA ZA DIJALIZE KOJE SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA I SADRŽINI EVIDENCIJA KOJE VODI KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • PRAVILNIK O OTPISU POTRAŽIVANJA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • PRAVILNIK O PODSISTEMIMA ŽIČARE I BEZBEDNOSNIM KOMPONENTAMA ZA TRANSPORT LICA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU KVALITETNIH PRIPLODNIH GRLA ZA UNAPREĐENJE PRIMARNE STOČARSKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU NOVIH MAŠINA I OPREME ZA UNAPREĐENJE PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE U STOČARSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU NOVIH MAŠINA I OPREME ZA UNAPREĐENJE PRIMARNE PROIZVODNJE BILJNIH KULTURA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O DOPUNAMA PRAVILNIKA O IMUNIZACIJI I NAČINU ZAŠTITE LEKOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU, IZGLEDU PEČATA I NAČINU UNOSA PODATAKA O PRENOSU ORUŽJA I MUNICIJE PREKO DRŽAVNE GRANICE U PUTNU ISPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE DIREKTOR AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-46-00-0012/2018-08 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DUGOROČNI I SREDNJOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JP "NACIONALNI PARK TARA", BAJINA BAŠTA ZA PERIOD 2018–2027. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2017. GODINE I ZAVRŠNI RAČUN TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMUNALAC" JP, INĐIJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE PUTNIČKIM PRISTANIŠTEM I MARINOM "APATIN", APATIN ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA – GLAVNOG UPRAVNOG INSPEKTORA UPRAVNOG INSPEKTORATA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRA ZA RAZMINIRANJE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNI DUG U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA SLOBODNE ZONE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI KOMESARA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA DUVAN U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U UŽICU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U VALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA – GLAVNOG UPRAVNOG INSPEKTORA UPRAVNOG INSPEKTORATA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA RAZMATRANJE SPORNIH ODNOSA KOJI MOGU BITI PREDMET PRED MEĐUNARODNIM ARBITRAŽAMA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA SAVETA ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA – PREDSTAVNIKA VLADE U SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 05 BROJ 401-5905/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5921/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401–5944/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆEĆE BUDŽETSKE REZERVE 05 BROJ 401 - 5904/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-5723/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-5724/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-5725/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-5726/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-5732/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-5735/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-5736/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-5737/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • REŠENJE SAVETA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 5/0-02-336/2018-30 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • STRATEGIJA RAZVOJA SLOBODNIH ZONA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2018. DO 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA OSIGURANJE PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE I DRUGIH SNAGA ODBRANE KOJI SE UPUĆUJU U MULTINACIONALNE OPERACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O PRIVREMENIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE PROMETA BRAŠNA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • UREDBA O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU OSLOBOĐENJA OD CARINSKIH I DRUGIH DAŽBINA NA UVOZ OPREME ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • UREDBA O ŠIFARNIKU RADNIH MESTA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • ZAKLJUČAK O IZMENI ZAKLJUČKA BROJ III-03-463-8/2015 OD 31. MARTA 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • ZAKLJUČAK PREDSEDNIK KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 4/0-02-366/2018-1 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • ZAKLJUČAK PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 4/0-02-368/2018-1 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)
 • ISPRAVKA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENOJ UPOTREBI JEZIKA I PISAMA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex