Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 48 od 25.05.2016.)


 • ANEKS 6 UGOVORA O POSLOVNOJ SARADNJI U NAPLATI JEDINSTVENE NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • ISPRAVKA NAREDBE O ODREĐIVANJU USLOVNO ZABRANJENE ZONE LY R8 BEOGRAD I USLOVIMA ZA ODVIJANJE LETENJA U USLOVNO ZABRANJENOJ ZONI LY R8 BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, FDS D.O.O BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI, A ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BROJU SUDIJA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA EFIKASNU ZAŠTITU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PLANA ZAŠTITE VODA OD ZAGAĐIVANJA NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • ODLUKA O PROMENI NAZIVA VISOKE TEHNOLOŠKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA ŠABAC ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • ODLUKA O USVAJANJU ZAVRŠNOG RAČUNA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U APRILU 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O DOZVOLI ZA RAD NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA PREMIJU OSIGURANJA USEVA, PLODOVA, VIŠEGODIŠNJIH ZASADA, RASADNIKA I ŽIVOTINJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O AERODROMSKIM NAKNADAMA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI OSNOVA PRIVREMENOG OGRANIČENJA PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU I USLOVIMA ELEKTRONSKE OBRADE I KORIŠĆENJA PODATAKA CENTRALNE EVIDENCIJE PRIVREMENIH OGRANIČENJA PRAVA LICA REGISTROVANIH U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA, SADRŽINI I OBRASCU EVIDENCIJE OVLAŠĆENJA ZA OBAVLJANJE STRUČNOG PREGLEDA ŽIČARA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • PRAVILNIK O POSEBNIM USLOVIMA HIGIJENE SITNOG VOĆA U SVEŽEM I SMRZNUTOM STANJU U FAZI PROIZVODNJE, PRERADE I PROMETA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA OSTVARENOG UKUPNOG MESEČNOG PRIHODA DOMAĆINSTVA, KAO USLOVA ZA STICANJE STATUSA ENERGETSKI UGROŽENOG KUPCA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU LISTE SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI OPŠTE BEZBEDNOSTI PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • PRAVILNIK O VRSTAMA I KOLIČINAMA OPASNIH MATERIJA, OBJEKTIMA I DRUGIM KRITERIJUMIMA NA OSNOVU KOJIH SE SAČINJAVA PLAN ZAŠTITE OD UDESA I PREDUZIMAJU MERE ZA SPREČAVANJE UDESA I OGRANIČAVANJE UTICAJA UDESA NA ŽIVOT I ZDRAVLJE LJUDI, MATERIJALNA DOBRA I ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU UPUĆIVANJA OSIGURANIH LICA NA LEČENJE U INOSTRANSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "REZERVAT UVAC" ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE" ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA SRPSKOG DELA JUGOSLOVENSKO-RUMUNSKE MEŠOVITE KOMISIJE ZA ĐERDAP ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU SNABDEVAČA KOJI ĆE PRIVREMENO OBAVLJATI REZERVNO SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVALJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI IMENOVANOG JAVNOG BELEŽNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA ELEKTRONSKU UPRAVU U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SLOBODNE ZONE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA SRPSKOG DELA JUGOSLOVENSKO-RUMUNSKE MEŠOVITE KOMISIJE ZA ĐERDAP ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 309-1/16 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 309-2/16 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4564/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4566/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4568/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4570/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4571/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4573/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4584/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4585/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4640/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4641/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4642/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4643/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4644/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4646/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4710/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4712/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4717/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4730/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4731/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4732/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4733/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "IZGRADNJA SPOMEN-HRAMA SVETOG SAVE" ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • ZAKLJUČAK PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 6/0-03-396/2016-1 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex