Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 48 od 02.06.2015.)


 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA UNIVERZITETE I FAKULTETE U NJIHOVOM SASTAVU ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2015/2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA MASTER AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA UNIVERZITETE I FAKULTETE U NJIHOVOM SASTAVU ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2015/2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH, AKADEMSKIH I INTEGRISANIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2015/2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA VISOKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2015/2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, "GAS" D.O.O. BEČEJ ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, "GAS-FEROMONT" A.D. STARA PAZOVA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, "RODGAS" A.D. BAČKA TOPOLA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, AD ZIP "SLOGA", KANJIŽA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, DP "DRUGI OKTOBAR", VRŠAC ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, INGAS J.P. INĐIJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP "GRADITELJ", SRBOBRAN ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP "STANDARD", ADA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP "SUBOTICAGAS", SUBOTICA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP ČOKA, ČOKA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP KOVIN-GAS, KOVIN ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA, PD "BOSS CONSTRUCTION" D.O.O. STARI TRSTENIK ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE REGIONALNOG CENTRA ZA OBUKU JEDINICA ZA MULTINACIONALNE OPERACIJE – BAZA "JUG" ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA KOORDINACIJU AKTIVNOSTI NA UREĐENJU ODNOSA IZMEĐU PREDUZEĆA ZA TELEKOMUNIKACIJE "TELEKOM SRBIJA" AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD I JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE" PO PITANJU ZAKUPA NEKRETNINA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ODBORA ZA UPRAVLJANJE APEKS ZAJMOM ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA I DRUGE PRIORITETE III/A ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • ODLUKA O UKIDANJU VANREDNE SITUACIJE NA DELU TERITORIJE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JUGOROSGAZ A.D. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA STAVLJANJE LEKA NA LISTU LEKOVA, IZMENE I DOPUNE LISTE LEKOVA, ODNOSNO ZA SKIDANJE LEKA SA LISTE LEKOVA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA SU/FINANSIRANJE IZRADE PLANSKIH DOKUMENATA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-00363/2013-11 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ AGENCIJE ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKE O STATUSNOJ PROMENI PRIPAJANJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE – PRIVREDNOM DRUŠTVU "ELEKTRODISTRIBUCIJA – BEOGRAD" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKE O STATUSNOJ PROMENI PRIPAJANJA ZAVISNIH PRIVREDNIH DRUŠTAVA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE I UGLJA – JAVNOM PREDUZEĆU "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" KAO MATIČNOM PREDUZEĆU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O CENI PRODAJE "SLUŽBENOG GLASNIKA RS", VISINI PRETPLATE NA "SLUŽBENI GLASNIK RS" I VISINI NAKNADE ZA PRISTUP PRAVNO-INFORMACIONOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE U 2015. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA "BEOGRAD NA VODI" D.O.O. BEOGRAD ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O DONESENIM I POVUČENIM SRPSKIM STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPKA UNIŠTAVANJA ODUZETIH PSIHOAKTIVNIH KONTROLISANIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA PSIHOAKTIVNE KONTROLISANE SUPSTANCE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG INFORMATIVNOG PREDUZEĆA "BAČKA TOPOLA" U BAČKOJ TOPOLI ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA AKREDITACIJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA BIOMEDICINU U MINISTARSTVU ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA AKREDITACIJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5996/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5998/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5999/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6000/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6067/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, RADI IZGRADNJE AUTODROMSKE ULICE U KRALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, RADI IZGRADNJE SAOBRAĆAJNICE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU FORMIRANJA, UREĐENJA, IZGRADNJE I KORIŠĆENJA PROSTORA INTERVIDOVSKOG (VIŠENAMENSKOG) POLIGONA "PASULJANSKE LIVADE" NA TERITORIJI OPŠTINA DESPOTOVAC, PARAĆIN I BOLJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU REGULACIJE SAOBRAĆAJNICA I INDUSTRIJSKOG KOLOSEKA NA TERITORIJI OPŠTINE KUČEVO ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU UREĐENJA JAVNE POVRŠINE UZ KORITO REKE MORAVICE U ALEKSINCU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI I NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI USTANOVLJENJEM SLUŽBENOSTI PROLAZA, U CILJU IZGRADNJE JUŽNOG KOLEKTORA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, RADI PROŠIRENJA IZVORIŠTA "STARO KORITO" U TRSTENIKU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA PRIBAVLJANJA I OTUĐENJA NEPOKRETNOSTI NEPOSREDNOM POGODBOM, DAVANJA U ZAKUP STVARI U JAVNOJ SVOJINI I POSTUPCIMA JAVNOG NADMETANJA I PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex