Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 47/2024 od 24.05.2024.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE ĆE SE PRIMENJIVATI OD 26. MAJA 2024. GODINE - "JULIETA" d.o.o.
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 25. MAJA 2024. GODINE - "ADALYA TOBACCO" d.o.o.
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 25. MAJA 2024. GODINE - "HEDON LIFE" d.o.o./1
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 25. MAJA 2024. GODINE - "HEDON LIFE" d.o.o./2
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 25. MAJA 2024. GODINE - "Mercata VT" d.o.o.
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "HEDON LIFE" D.O.O. BEOGRAD
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "HEDON LIFE" D.O.O. BEOGRAD
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MERCATA VT" D.O.O. NOVI SAD
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, ADALYA TOBACCO D.O.O. BEOGRAD
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O VISINI TROŠKOVA PRIKLJUČENJA TIPSKIM PRIKLJUČCIMA JAVNO KOMUNALNOG PREDUZEĆA "DRUGI-OKTOBAR", VRŠAC
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O VISINI TROŠKOVA PRIKLJUČENJA TIPSKIM PRIKLJUČCIMA JAVNO KOMUNALNOG PREDUZEĆA "STANDARD", ADA
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O VISINI TROŠKOVA PRIKLJUČENJA TIPSKIM PRIKLJUČCIMA JAVNOG PREDUZEĆA ZA POSLOVE DISTRIBUCIJE GASA "KOVIN-GAS", KOVIN
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE GRANIČNOG PRELAZA PREŠEVO SA ELEMENTIMA DETALJNE REGULACIJE NA ŽIVOTNU SREDINU
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE GRANIČNOG PRELAZA PREŠEVO SA ELEMENTIMA DETALJNE REGULACIJE NA ŽIVOTNU SREDINU
 • ODLUKA O VISINI TROŠKOVA PRIKLJUČENJA TIPSKIM PRIKLJUČCIMA NA SISTEM ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA
 • ODLUKA O VISINI TROŠKOVA PRIKLJUČENJA TIPSKIM PRIKLJUČCIMA NA SISTEM ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA J.P. "KOVIN-GAS", KOVIN
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ 8669/2019 - POVREDA PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-8669/2019 I IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA GRAĐEVINARSTVO I INDUSTRIJU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA SRBIJE
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA GRAĐEVINARSTVO I INDUSTRIJU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA SRBIJE
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O VRSTAMA OTPADA ZA KOJE SE MOŽE PODNETI ZAHTEV, DOZVOLJENIM POSTUPCIMA I TEHNOLOGIJAMA TRETMANA ZA VRSTE OTPADA I DRUGIM POSEBNIM ELEMENTIMA ZA ODREĐIVANJE PRESTANKA STATUSA OTPADA
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA I PROVERE IDENTITETA FIZIČKOG LICA KORIŠĆENJEM SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 31/2024)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA I PROVERE IDENTITETA FIZIČKOG LICA KORIŠĆENJEM SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE
 • PRAVILNIK O VRSTAMA OTPADA ZA KOJE SE MOŽE PODNETI ZAHTEV, DOZVOLJENIM POSTUPCIMA I TEHNOLOGIJAMA TRETMANA ZA VRSTE OTPADA I DRUGIM POSEBNIM ELEMENTIMA ZA ODREĐIVANJE PRESTANKA STATUSA OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 19/2024 i 47/2024)
 • PRAVILNIK O ZAHTEVIMA EKO-DIZAJNA ZA LOKALNE GREJAČE PROSTORA
 • PRAVILNIK O ZAHTEVIMA EKO-DIZAJNA ZA LOKALNE GREJAČE PROSTORA
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 37630/19, BOŠNJAČKI PROTIV SRBIJE
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU BOŠNJAČKI PROTIV SRBIJE (PREDSTAVKA BR. 37630/19) - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 6 stav 1
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA ZA 2023. GODINU OSTVARENOG U AGENCIJI ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIKˮ ZA 2024. GODINU
 • REŠENJE O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA ZAŠTITNIKA GRAĐANA, BROJ 361-263/2024
 • REŠENJE O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA ZAŠTITNIKA GRAĐANA, BROJ 361-264/2024
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU FINANSIJA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU FINANSIJA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU KULTURE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU KULTURE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU TURIZMA I OMLADINE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJE I SPOLJNE TRGOVINE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZA JAVNA ULAGANJA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU ŠEFA KABINETA POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA DUALNO OBRAZOVANJE I NACIONALNI OKVIR KVALIFIKACIJA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA JAVNU I KULTURNU DIPLOMATIJU
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI KOMESARA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA
 • REŠENJE O PRODUŽENJU STATUSA VRŠITELJKE DUŽNOSTI POMOĆNICE POVERENICE ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA ODOBRAVANJE UPOTREBE SLUŽBENIH VOZILA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA SAVETA ZA EKONOMSKI RAZVOJ
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU U MINISTARSTVU SPOLJNIH POSLOVA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA BIOMEDICINU U MINISTARSTVU ZDRAVLJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 318-2/24
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 318-3/24
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 318-4/24
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 319-2/24
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 319-3/24
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 319-4/24
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 319-5/24
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 319-6/24
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 378-1/24
 • REŠENJE O UPISU POLITIČKE STRANKE NACIONALNE MANJINE U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA - СТРАНКА БУДУЋНОСТИ И РАЗВОЈА/STRANKA BUDUĆNOSTI I RAZVOJA
 • REŠENJE O UPISU POLITIČKE STRANKE NACIONALNE MANJINE U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA KOJI OBAVLJAJU PROMET DUVANSKIH PROIZVODA PO POSEBNOM POSTUPKU
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O OGRANIČENJU VISINE CENA OSNOVNIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA
 • UREDBA O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA "T-500"
 • UREDBA O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA "T-500ˮ
 • UREDBA O OGRANIČENJU VISINE CENA OSNOVNIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA