Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 47/2023 od 08.06.2023.)

  • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 47/2023)
  • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O LISTI STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2023)
  • PRAVILNIK O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2023)
  • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NAJVIŠEM IZNOSU NAKNADA TROŠKOVA ZA MEDICINSKO-TEHNIČKA POMAGALA KOJA SE IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2023)
  • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU LISTE SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI OPŠTE BEZBEDNOSTI PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2023)
  • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA ZDRAVSTVENOG CENTRA VALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 47/2023)
  • REŠENJE O OVLAŠĆENJU ZA ISPITIVANJE OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2023)
  • UREDBA O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA "T-500ˮ ("Sl. glasnik RS", br. 47/2023)