Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 47/2022 od 13.04.2022.)


 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA MART 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 47/2022)
 • LISTA ODOBRENIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 47/2022)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-506/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 47/2022)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-507/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 47/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA KONTROLE MENJAČKOG POSLOVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-10/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 47/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-11/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 47/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-386/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 47/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-460/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 47/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-462/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 47/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-463/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 47/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-464/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 47/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-493/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 47/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-86/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 47/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-929/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 47/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAJVIŠEM IZNOSU NAKNADA TROŠKOVA ZA MEDICINSKO-TEHNIČKA POMAGALA KOJA SE IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O CENAMA ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 47/2022)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVKAMA BR. 29907/16 I 3 DRUGE, NEGOVANOVIĆ I DRUGI PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 47/2022)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0050/21-11 ("Sl. glasnik RS", br. 47/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KOZMETIČKIM PROIZVODIMA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2022)