Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 47 od 18.05.2016.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • NAREDBA O ODREĐIVANJU USLOVNO ZABRANJENE ZONE LY R8 BEOGRAD I USLOVIMA ZA ODVIJANJE LETENJA U USLOVNO ZABRANJENOJ ZONI LY R8 BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA KRIMINALISTIKE, FORENZIČKOG INŽENJERSTVA, INFORMATIKE I RAČUNARSTVA I STUDIJSKOG PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA KRIMINALISTIKE KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA NA KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKOJ AKADEMIJI ZA ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-181/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-182/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA BORBU PROTIV KRIJUMČARENJA DUVANA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-420/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • PRAVILNIK O OBRASCU PRIJAVE ZA DODELU SREDSTAVA PODSTICAJA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "SUVA PLANINA" ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE OVLAŠĆENJA ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI TIPA AMBALAŽE, ODNOSNO POSUDE POD PRITISKOM ILI CISTERNE ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZAVODA ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NUKLEARNI OBJEKTI SRBIJE" ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA "JUP ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ" D.O.O. BEOGRAD ZA 2016. GODINU I FINANSIJSKO POSLOVANJE "JUP ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ" D.O.O. BEOGRAD ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG MESTA U NACIONALNOM SAVETU ROMSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG MESTA U NACIONALNOM SAVETU SLOVAČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • REŠENJE O DOPUNI REŠENJA O UTVRĐIVANJU LISTE OZNAČENIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "POLET", PLANDIŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA ŠUME U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GLAVNOG ISTRAŽITELJA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GLAVNOG ISTRAŽITELJA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "NUKLEARNI OBJEKTI SRBIJE" ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU OMLADINE I SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA MEĐURESORSKE RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE ANEKSA A SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA RAZVOJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • ZAKLJUČAK PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 4/0-02-382/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex