Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 46/2022 od 08.04.2022.)


 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U VELIKOM VOJVODSTVU LUKSEMBURG, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U BRISELU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U VELIKOM VOJVODSTVU LUKSEMBURG, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U BRISELU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI MALDIVI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U NJU DELHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI MALDIVI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U NJU DELHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE FAKTURAMA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O USLOVIMA I NAČINU ČUVANJA I STAVLJANJA NA UVID ELEKTRONSKIH FAKTURA I NAČINU OBEZBEĐIVANJA VERODOSTOJNOSTI I INTEGRITETA SADRŽINE FAKTURA U PAPIRNOM OBLIKU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O OGRANIČENJU VISINE CENA DERIVATA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O PRIVREMENOM SMANJENJU IZNOSA AKCIZA NA DERIVATE NAFTE IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 1), 2) I 3) ZAKONA O AKCIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SLIVA AKUMULACIJE "BOGOVINA" ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA – GLAVNOG UPRAVNOG INSPEKTORA UPRAVNOG INSPEKTORATA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA I IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA EVROPSKE STUDIJE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA POLITIČKE STUDIJE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA STUDENTSKOG CENTRA UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA STUDENTSKOG CENTRA UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA MEĐURESORSKE RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE ANEKSA A SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU SRPSKOG DELA SRPSKO-SEVERNOMAKEDONSKE MEŠOVITE KOMISIJE ZA ODREĐIVANJE TAČNE LOKACIJE ZA IZGRADNJU ZAJEDNIČKOG GRANIČNOG PRELAZA MIRATOVAC–LOJANE I NJEGOVE TEHNIČKE PARAMETRE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAP" ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA AKREDITACIONOG TELA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA POSLOVNO IME PRIVREDNOG DRUŠTVA SADRŽI REČ "SRBIJA" ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA POSLOVNO IME PRIVREDNOG DRUŠTVA SADRŽI REČ "SERBIA" ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3055/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3064/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3065/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI USTANOVLJENJEM PRAVA SLUŽBENOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2991/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2992/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2995/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2993/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2994/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2997/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2998/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2999/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3000/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3001/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3002/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3003/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3004/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ELEMENTIMA ELEKTRONSKE FAKTURE, FORMI I NAČINU DOSTAVE PRATEĆE I DRUGE DOKUMENTACIJE KROZ SISTEM ELEKTRONSKIH FAKTURA, NAČINU I POSTUPKU ELEKTRONSKOG EVIDENTIRANJA OBRAČUNA POREZA NA DODATU VREDNOST U SISTEMU ELEKTRONSKIH FAKTURA I NAČINU PRIMENE STANDARDA ELEKTRONSKOG FAKTURISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU REGISTROVANJA ZA PRISTUP SISTEMU ELEKTRONSKIH FAKTURA, NAČINU PRISTUPANJA I KORIŠĆENJA SISTEMA ELEKTRONSKIH FAKTURA I NAČINU KORIŠĆENJA PODATAKA KOJI SU DOSTUPNI U SISTEMU ELEKTRONSKIH FAKTURA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA STAVLJANJE U PROMET I NAČINU OBELEŽAVANJA ULOVLJENE DIVLJAČI I TROFEJA DIVLJAČI, KAO I O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA U POGLEDU BROJA I STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI ZAPOSLENIH LICA KOJE MORAJU DA ISPUNE KORISNICI I IMENOVANA TELA U OBLASTI OPREME POD PRITISKOM ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA OSNOVNIH GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • PRAVILNIK O ODREĐIVANJU USLOVA I NAČINA RADA KOMISIJA ZA OVERU RESURSA I REZERVI MINERALNIH SIROVINA, PODZEMNIH VODA I GEOTERMALNIH RESURSA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA NACIONALNOG OKVIRA KVALIFIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU REPREZENTATIVNOSTI UDRUŽENJA POSLODAVACA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • REŠENJE O OVLAŠĆENJU ZA ISPITIVANJE OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRERAĐIVAČA DUVANA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 210-1/22 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 210-2/22 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 210-3/22 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 210-4/22 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-39/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU REPUBLIČKOG JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U PRVOM OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 38572/17, POPOVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 30009/15, STAMENKOVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 6682/12, NOVAKOVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU BROJA GLASAČKIH LISTIĆA ZA SPROVOĐENJE PONOVNOG GLASANJA NA IZBORIMA ZA NARODNE POSLANIKE 16. APRILA 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU BROJA GLASAČKIH LISTIĆA ZA SPROVOĐENJE PONOVNOG GLASANJA NA IZBORIMA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE 16. APRILA 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE AERODROMA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DOZVOLAMA I CENTRIMA ZA OBUKU VAZDUHOPLOVNO-TEHNIČKOG OSOBLJA KONTROLE LETENJA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)